Anläggningsenheten

Vid anläggningsenheten arbetar fortifikationsofficerare inom vitt skilda verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas krigsplanläggning, underlagsframtagande för hur anläggningar ska utformas för sensorer, flyg- och marinbaser, ledning och samband samt naturligtvis internationell verksamhet.

Driftenheten

Driftenheten genomför teknisk bevakning - och driftövervakning samt genomför underhåll- och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens strategiska nät som är en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsförmåga.

Genomförandeenheterna

Förbandet har fem genomförandeenheter som bland annat utför förebyggande och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor- och fältsystem runt om i landet.

Sambandsenheten

Sambandsenheten har till huvuduppgift att stödja insatsledningen och andra delar av Högkvarteret samt att ansvara för telefonitjänsten inom hela Försvarsmakten.

Systemenheten

Systemenheten har ansvar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningssystem. Enheten arbetar även med teknisk och infrastrukturell design samt arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.

Systemförvaltningsenheten

Systemförvaltningsenheten håller samman och förvaltar aktivt Försvarsmaktens IT-system inom områdena HR, ekonomi, ledning och styrning, logistik, stabstödsystem och integrationer. Enheten sköter även central förvaltning av masterdata i administrationssystemet Prio, publiceringssystemet SharePoint och IOR.

IT-försvarsförbandet

IT-försvarsförbandet, ITF, har till uppgift att skydda Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp samt att upprätthålla hög IT-säkerhet inom myndigheten.