Så hanterar Hemvärnet strömmen av ansökningar

Fler utbildningsplatser och fler handläggare

Över 27 000 personer ansökte i våras till hemvärnsförbanden. Nu jobbar Hemvärnet för högtryck för att skyndsamt ta hand om alla engagerade män och kvinnor som vill göra en insats.

hemvärnssoldater
hemvärnssoldater
Under våren ansökte över 27 000 individer till hemvärnsförbanden, vilket är lika många som under tio normalår. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev intresset att bidra till Hemvärnet mycket stort. Under våren ansökte över 27 000 individer till hemvärnsförbanden, vilket är lika många som under tio normalår. Det har inneburit en utmaning att hinna ta hand om alla sökande. Mer än 30 personer har tillsatts att hantera ansökningar, antalet utbildningsplatser har blivit fler och samarbetet med frivilliga försvarsorganisationer har utökats.

– Det stora antalet ansökningar visar på stort engagemang och stark försvarsvilja i samhället. Det är något mycket positivt. Samtidigt är det en utmaning att hantera ansökningarna så skyndsamt som vi önskar. Vi har förståelse för att det kan kännas frustrerande när processen tar tid eller om man inte får en plats i hemvärnsförbanden, säger Peter Öberg, avdelningschef för Rikshemvärnsavdelningen.

Utbildningsplatserna har utökats

Hanteringen av de sökande genomförs främst av anställd personal och delvis av frivillig personal som gör detta vid sidan av sitt civila arbete. I processen ingår bland annat kompetensintervju och säkerhetsprövning som tar tid. Stora personella resurser har tillsatts för att hantera ansökningarna och fler personer har utbildats för att kunna genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.

Antalet utbildningsplatser har utökats kraftigt, men de är inte tillräckligt många i förhållande till antalet sökande. Det stora antalet ansökningar är också ojämnt fördelade. I de delar av landet där det bor flest människor har det också inkommit flest ansökningar. I vissa regioner kommer det inte finnas möjlighet att slussa in de sökande i rekryteringsprocessen då Hemvärnsförbanden är uppfyllda med råge. För att ta tillvara på engagemanget och stödja områden med begränsad folkmängd ser Hemvärnet över andra lösningar, exempelvis att soldaten skulle kunna bo längre bort från förbandet, även om det innebär längre inställelsetid.

Hemvärnet håller löpande kontakt med de sökande och ger relevant information om antagningsprocessen och de första stegen mot en tänkt befattning. Detta sker delvis genom e-post där den sökande får information och hjälp att själv komma vidare i processen. I en del regioner genomförs informationsträffar eller andra aktiviteter där ett större antal sökande kan informeras samtidigt. I regionerna med allra flest sökande hade det ändå inte varit möjligt att genomföra personliga kontakter med samtliga.

Utökat samarbete med frivilligorganisationer

För de som inte blir antagna just nu kan nya möjligheter dyka upp framöver, understryker Peter Öberg.
– Det finns en naturlig omsättning i hemvärnsförbanden. Exempelvis söker en del andra befattningar, slutar i Hemvärnet eller blir krigsplacerad i sitt civila arbete.

Försvarsmakten har ett nära samarbete med frivilliga försvarsorganisationer för att säkerställa att Försvarsmakten och totalförsvaret tar hand om de kandidater som visat intresse.

Hemvärnet kommer löpande ge information om det den sökande anmält intresse för.