Funktionsövning marin bastjänst - med fokus på sjukvård och totalförsvar

Fartyget har blivit beskjutet och det finns svårt skadade personer ombord. Den ombordvarande sjukvårdpersonalen behöver stöd i form av medicinsk förstärkning på plats och omedelbar avtransport till akutsjukhus. Dessutom har samma fartyg blivit manöverodugligt i samband med attacken och behöver skydd och assistans. Hur gör man?

Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater Kustbevakningen samverkan bogsering
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater Kustbevakningen samverkan bogsering
HMS Hector genomför stridsbogsering av det spelat manöverodugliga KBV 003. Det gäller att snabbt komma ur det farliga läget. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater Kustbevakningen samverkan
Fienden hade öppnat eld och beskjutit fartyget som behöver stöd av basskyddssoldater för att hindra motståndaren från att påverka fartyget ytterligare. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp Kustbevakningen samverkan
Den lätta traumagruppen i form av läkare och sjuksköterska kom ombord på KBV 003 och övertog omhändertagandet av de skadade inför vidare transport. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Firning av skadad person, här i form av docka, till g-båt
Den skadade vinschas ner från HMS Kullen till den väntade g-båten under den del av övningen som ägde rum i Stockholm där Fjärde sjöstridsflottiljen Amfibieregementet och Marinbasen tränade tillsammans. Foto: Ida Sundstedt/Försvarsmakten
Marinbasen bogserar minjakt med hjälp av stridsbåtar.
Under funktionsövningen prövades olika sätt för att snabbt och med tillgängliga resurser få bort ett skadat fartyg ur ett farligt läge. Foto: Ida Sundstedt/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp Kustbevakningen samverkan soldater
Det rådde full aktivitet på bryggan ombord på KBV 003. Fartyget skyddades nu av basskyddssoldater inför kommande stridsbogsering för att komma ur det farliga läget. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater bogsering Kustbevakningen Ekipagekompaniet
Besättningen på HMS Hector i full färd med att bogsera Kustbevakningens fartyg. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldat
Stridsbåtsförare Olof Knutsson muckade i början av sommaren och har sen dess arbetat i Marinbasens Ekipagekompani. Under övningen har han och kamraterna i besättningen varit de som framfört en av ”stridsbåtsambulanserna”. De har fått träna mycket på samband och kommunikation mellan alla de medverkande men även inom besättningen. "Det känns bra att vi kan använda våra resurser till detta och att också öva sjukvård och bli bekväma med det och hela transportförfarandet" säger Olof Knutsson. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater Basskyddssoldat Kustbevakningen kustlinje
Fienden hade öppnat eld och beskjutit fartygen. Hundgrupper med basskyddssoldater skickades mot ön för att i en efterhandssituation med tillgängliga resurser, i samverkan med fartyg säkra omkringliggande terräng i syfte att förhindra motståndaren att påverka fartygen ytterligare. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater
Gruppen fick flera skadade och fick träna sig i att göra ett första omhändertagande på sina sårade kamrater. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater
Läkare
Efter att ha rapporterat om sitt behov av stöd kom den lätta traumagruppen till platsen, denna gång förstärkta med sjukvårdstjänstledare, som tog över och bland annat kunde bedöma och prioritera i vilken ordning man skulle skicka iväg de sårade. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater stridsbåt medevac hund
Den vanliga stridsbåten inreddes som en ambulans där fyra vårdplatser fanns tillgängliga. Ombord fanns sjukvårdare som övertog den fortsatta vården av patienten till kajen och den väntade fortsatta transporten. Just denna övning fanns en kurs med sjukvårdstjänstledare på Sjöstridsskolan tillgänglig. Dessa deltog och blev extra drillade i sin befattning under övningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Detta var några av de frågor som behövdes besvaras och som därför har tränats på under funktionsövning i marin bastjänst som genomförts både i Karlskrona och i Stockholm. Marinbasen har funktionsansvaret för det som ryms inom begreppet ”marin bastjänst” vilket inte bara är att skyddat kunna leverera logistikstöd till marinstridskrafter, där ryms också sjukvård och sjuktransportledning.

Kustbevakningen bogsering HMS Karlstad
Under funktionsövningen marin bastjänst testades olika sätt att snabbt få bort ett skadat fartyg från en farlig plats. Kustbevakningens stora miljöräddningsfartyg KBV 003 är här i färd med att assistera HMS Karlstad. Foto: Valdemar Lindekratz/Kustbevakningen

Ett av fokusområdena under årets funktionsövning marin bastjänst har därför varit att utmana och utveckla metoder inom ramen för det befintliga marina sjukvårdskonceptet. Prioritet har varit sjuktransporter. Att i en förhöjd hotmiljö kunna hämta egna skadade med egna resurser för att få dem vidare till kvalificerad akutsjukvård.

– I ett allvarligt läge som det vi nu övar på kommer inte sjöräddningen ut för att hämta den skadade. Vi måste själva kunna ta hand om våra kamrater och ge dem de bästa förutsättningarna för att klara sig hela vägen genom en obruten vårdkedja, säger Jonas Wassdahl, stabsläkare i Marinbasen.

Myndighetssamverkan mellan Kustbevakningen och marinens enheter

I övningen ingick enheter ur de marina förbanden som tillsammans med Kustbevakningen jobbade sida vid sida när de en efter en drabbades av en rad olika iscensatta attacker.

I scenariot för övningen befinner sig vårt land i ett sämre omvärldsläge och Kustbevakningen har fått i uppgift att bidra inom ramen för totalförsvar vid en sjöövervakningsuppgift. För att utmana besättningen på KBV 003, ett av Kustbevakningens stora miljöräddningsfartyg,  hade ett ”STEAM- team” (Sea Training Evaluation Analyzing Method) från Sjöstridsskolan fått i uppgift att tillsammans med Kustbevakningens egna instruktörer sätta samman moment som skulle sätta press på personalen. Exempel på moment var skottskadad personal och brand ombord på fartyget samt att snabbt, med hjälp av stridsbogsering få bort det skadade fartyget från ett farligt läge.

– Vi blev övade på ett helt annat sätt. STEAM-teamet har sitt koncept i att utmana och utveckla besättningar och tillsammans med vårt instruktörsteam kunde vi hjälpas åt att applicera och anpassa konceptet för våra förutsättningar. Det blev jättebra. Besättningen kämpade och slet och gav 200 procent, säger Martin Svensson, Kustbevakningen.

Under funktionsövning marin bastjänst övades metoder för evakuering av skadad från olika fartygstyper och till olika mottagare. Här tar stridsbåtsbesättningen emot skadad på bår från korvetten HMS Karlstad. Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten

Nyblivna stridsbåtsförare utmanades

Stridsbåtsförare Olof Knutsson muckade i början av sommaren och har sen dess arbetat i Marinbasens Ekipagekompani. Under övningen har han och kamraterna i besättningen varit de som framfört en av ”stridsbåtsambulanserna”. De har fått träna mycket på ledning och kommunikation mellan alla de medverkande men även inom besättningen.

– Det känns bra att vi kan använda våra resurser till detta och att också öva sjukvård och bli bekväma med det och hela transportförfarandet, säger Olof Knutsson.

På väg mot två marina basbataljoner

Marinen och i synnerhet Marinbasen jobbar för fullt med att genomföra det som beställts av riksdag och regering i det senaste försvarsbeslutet, att utveckla den sjörörliga logistiken genom två marina basbataljoner. Inom det arbetet ingår bland annat att utveckla en kvalificerad sjukvårdsförmåga för att få en obruten sjukvårdskedja till en bakre hänvisning i form av ett fältsjukhus eller civilt sjukhus. Som ett första steg har man under funktionsövningen övat metoder med en lätt traumagrupp för att åskådliggöra en viktig komponent i sjukvårdskedjan. Med denna övning har man dragit viktiga erfarenheter och lärdomar på vägen till målet mot en adekvat sjukvårdsförmåga på stridsfältsnivå i marinen.