Sonaroperatörerna på HMS Ulvön söker efter minor framför fartyget
Sonaroperatörerna på HMS Ulvön söker efter minor framför fartyget
Sonaroperatörerna på HMS Ulvön söker efter minor framför fartyget Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Helikopterlandning på Visbykorvett Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är ett minröjningsfartyg av Kosterklass.
Minröjningsfartyget HMS Vinga ingår i flottiljen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Patrullfartyget HMS Stockholm till sjöss i oktober 2016 i Karlskrona skärgård.
Patrullfartyget HMS Stockholm till sjöss i oktober 2016 i Karlskrona skärgård. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Flottiljövningsvecka mars 2014 med minröjningsfartyg, korvetter och HMS Carlskrona.
HMS Carlskrona tillsammans med minröjningsfartyg och korvett. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Styrkan med HMS Sturkö är att hon både kan leta minor med sonar och använda röjdykare.
HMS Sturkö har röjdykare ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I fredstid övervakar flottiljens fartyg svenskt sjöterritorium och övar på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen hämtar också in underrättelser, röjer minor och skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart.

Förbandet består av olika divisioner med fartyg. 31:a korvettdivisionen kan genomföra väpnad strid till sjöss mot mål på, över och under vattenytan. Korvetter av Visbyklass är allsidiga fartyg som kan användas nära land vid kustremsor men även i skärgårdar och på öppet hav. Visbykorvetterna är smyganpassade för att vara svåra att upptäcka. Patrullfartyg typ Stockholm är särskilt anpassade för att övervaka svenskt sjöterritorium.

33:e minröjningsdivisionen kan söka efter och röja minor under vattnet eller bärga oexploderad ammunition i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Minröjningsfartyg av Kosterklass och röjdykarfartyget HMS Sturkö ingår i divisionen. Flera gånger varje år röjer man minor som hittas från de båda världskrigen och som kan utgöra en fara.

Till flottiljen hör också en flottiljledning, som leder och planerar flottiljens arbete. Denna är också ett krigsförband och kan sätta upp eller delta i en ledningsstab.

Övningen leddes av den svenska korvetten HMS Malmö.
En av sjöförbandens styrkor är att snabbt kunna växla mellan övning och skarp insats. Denna snabba växling är något som sker flera gånger per år, av olika anledningar. Fartygen har som en naturlig del av verksamheten ständigt personal och system i drift vid gång till sjöss. Vid övning såväl som insats. Foto: HMS Malmö/Försvarsmakten
Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 450
Så har vi räknat
Karta