De ökar förståelsen för civila i konflikter

Det räcker inte att förstå motståndarens militära förmågor för att hantera konflikter. För att kunna agera framgångsrikt behövs även insikter i hur civila påverkas i ett insatsområde eller vid en operation.

Bybor i Mali
GENAD-kursen lär ut hur man skapar förståelse för hur försvarsmakter, civilbefolkning, och motståndare påverkas vid en operation eller under en insats genom att analysera kris- och konfliktsituationer ur ett genderperspektiv. Foto: Alexander Frövall/Försvarsmakten
Peter Östman
Peter Östman, chef för NCGM, ser fram mot att öka antalet kurstillfällen. Foto: NCGM
Elin Malmsköld
Elin Malmsköld var en av deltagarna vid vårens digitala Gender Advisor-utbildning och var mycket nöjd med upplägget. Foto: Försvarsmakten

I Kungsängen väster om Stockholm ligger NCGM, Nordic Center for Gender in Military Operations. En organisation med ett långt namn och ett viktigt uppdrag: att skapa förståelse och sprida kunskap om det som inom Nato kallas genderperspektiv. I det här sammanhanget avses ungefär förmågan att upptäcka om och när pojkar, flickor, män och kvinnor påverkas annorlunda som en konsekvens av sin könstillhörighet. Dels för att kunna skydda dem i så hög grad som möjligt vid en militär operation eller under insats, dels för att inse att alla också kan vara förövare.

NCGM anordnar bland annat två kurser, en tredagars Gender Focal Point-kurs (GFP) för personer som ska arbeta som stöd inom området, och en två veckor lång Gender Advisor-kurs (Genad) som även ges till personer som ska tjänstgöra i befattning på stående förband.

– Den senare ges även till personal som arbetar som rådgivare inom jämställdhet och gender på högkvartersnivå inom Nato eller nationellt, kommenterar överstelöjtnant Peter Östman som är chef över centret.  

Genad-kursen lär ut hur man skapar förståelse för hur försvarsmakter, civilbefolkning, och motståndare påverkas vid en operation eller under en insats genom att analysera kris- och konfliktsituationer ur ett genderperspektiv. Det är kunskap som behövs såväl i planeringen av operationer som i själva genomförandet, och definitivt när man befinner sig i ett insatsområde, understryker Peter Östman.

Distanskurser en vinst

I och med pandemin behövde NCGM ställa om till att genomföra utbildningar på distans. Kurschef Elena Ojala har nyligen avslutat den första GENAD-kursen och konstaterar att mycket faktiskt fungerat bättre i den formen.

– Eftersom det är en krävande kurs har det underlättat för mig som kurschef, eftersom jag inte har behövt samordna alla gruppledare, föreläsare och deltagare på plats i Kungsängen, säger Elena och konstaterar också att föreläsare blivit bättre på att vara kortfattade och ”komma till saken”.

ÖB
ÖB Micael Bydén besökte NCGM i mars för att uppmärksamma distanskurserna. Foto: NCGM

Centret är sedan 2013 Natos ”Department Head” – ett slags kunskapsnav – för disciplinen Gender in Military Operations. Och distanskurserna kommer att fortsätta även efter pandemin, för att kunna möta Natos krav på att arrangera ett ökat antal GFP-kurser.

Deltagare från hela världen skapar mervärde

En person som gått den webbaserade Gender Advisor-kursen (GA) under våren och uppskattar att den blev av trots pandemin är Elin Malmsköld som är en av två personer på Högkvarteret som jobbar heltid som rådgivare inom jämställdhet och genderfrågor i militära operationer. 

– Det var två intensiva veckor och lärarna gjorde ett jättebra jobb. Det enda som jag saknat är att inte kunna stå och småprata i pauserna, säger Elin.

Elin berättar att Försvarsmakten arbetar med jämställdhet och genderfrågor i två spår: internt med diskrimineringsfrågor och ovälkommet beteende, och externt med det som sker vid internationella insatser och nationella operationer, där man analyserar hur Försvarsmakten, civilbefolkningen och motståndaren kan påverka varandra i konflikter. I utbildningen deltog personer från nitton olika länder.

– De flesta som arbetar som rådgivare inom jämställdhet i militära operationer är solitärer och därför är de här kurserna så viktiga. Att vi kan träffas och nätverka och lära av varandra, säger Elin.