Vad studerar man vid Militärhögskolan Halmstad?

Vid MHS H bedrivs studier i ämnen som utgör en generell gemensam förmågebas för alla blivande specialist- och reservofficerare eller högre specialistofficerare. Befattningsspecifika studier bedrivs på fack- och funktionsskola.

Kadetter vid den anpassade reservofficerskursen AROK 2 vid Militärhögskolan i Halmstad instruktörstränar.
Kadetter vid den anpassade reservofficerskursen AROK 2 vid Militärhögskolan i Halmstad instruktörstränar.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Blivande specialistofficerare från Militärhögskolan i Halmstad på fältövning i Bosnien.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) på Militärhögskolan i Halmstad. Bedömande metodik och ordergivning ingår i Taktisk grundkurs.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Blivande specialistofficerare från Militärhögskolan i Halmstad på fältövning i Bosnien.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Anpassad reservofficersutbildning (AROU) 2016 på Militärhögskolan i Halmstad. Kursen "Ledarskap under stress".
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
MHS H SOU grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur, mars 2015.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
MHS H SOU grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur, mars 2015.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Anpassad reservofficersutbildning (AROU) 2016 på Militärhögskolan i Halmstad. Kursen "Ledarskap under  stress"- repellering.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Anpassad reservofficersutbildning (AROU) 2016 på Militärhögskolan i Halmstad. Kursen "Ledarskap under  stress"- repellering.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
För första gången genomförs en högre specialistofficersutbildning (HSOU) för fanjunkare som ska bli förvaltare.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.
Kadetter ur MHS H reservofficerskurs 1 (ROK 1) under ledarskapsövning i fält.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten.

Utbildningen bedrivs till största delen på plats vid skolan och består av en hel del teori, men med inslag av praktiska övningar som till exempel elevledda lektioner, taktiska bedömanden i fält, skjutledarutbildning med mera. Utbildningsfältövningar där flera ämnen vävs ihop till en helhet är också viktiga inslag. Att nyttja modern teknik som möjliggör studier på annan plats via internet, där så är lämpligt, är ett ökande inslag.

Militärhögskolan Halmstad utbildar i följande ämnen:

KRIGSVETENSKAP/TAKTIK

Under den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) studeras klassisk och modern militärteori ur både ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv, liksom militär strategi och taktikens grunder, utifrån både historiska och nutida exempel. Studenterna ska få en förståelse för kopplingen mellan Sveriges militärstrategiska doktrin och Försvarsmaktens uppgifter inom ramen för svensk säkerhetspolitik.

Under den grundläggande specialistofficersutbildningen (SOU) och den grundläggande reservofficersutbildningen (AROU och ROU) studeras taktikens grunder utifrån gällande doktriner, reglementen och handböcker. Grundläggande bedömandemetodik liksom grunder för ordergivning ingår till exempel.

LEDARSKAP

Ämnet ledarskap bygger på både teoretisk och praktisk förståelse av hur individen och gruppen fungerar. Vid Militärhögskolan har ämnet en särskild betoning på situationer där individ och grupp är satta under stark press. Begrepp som självkännedom, gruppdynamik, stresshantering, kris- och konflikthantering är viktiga, liksom insikt i frågor som rör etik, värderingar, mångfald med mera. Arbete med värdegrundsrelaterade fallbeskrivningar, så kallade ”case”, är en viktig metod för att reflektera över Försvarsmaktens värdegrund.

PEDAGOGIK

Vetenskapen om lärande, handledning och personlig utveckling är ett viktigt ämne för en yrkes- eller reservofficer som ska leda och utbilda andra. Instruktörsrollen kopplat till trupputbildning är i fokus, och utbildningsmetodik tränas i praktiska övningar.

FYSISKT STRIDSVÄRDE

Alla studerande får både praktisk och teoretisk undervisning i fysiskt stridsvärde. De behöver vara vältränade för att leva upp till de fysiska krav som ställs på en yrkes- eller reservofficer under insats, men de behöver också ha kunskaper för att kunna lära och träna soldater på bästa sätt. En viktig del är att känna till hur kroppen fungerar vid kyla eller värme, vid sömnbrist och andra typer av belastningar som kan förekomma under insats.

Statsvetenskap

Vid MHS H är ämnet statsvetenskap avgränsat mot säkerhetspolitik, kris- och konflikthantering samt folkrätt. Kurserna benämns ”Totalförsvar och folkrätt” respektive ”Säkerhetspolitik och internationell rätt” och syftar till att ge en bild av Försvarsmaktens roll inom de olika delområdena. Kurser ges på grundnivå respektive fördjupningsnivå beroende på i vilken utbildning de ingår. Utbildningen bedrivs med hjälp av föreläsningar, självstudier, grupparbeten runt aktuella ”case” och seminarium.

ENGELSKA

Genom Försvarsmaktens samverkan med andra länder i både internationella och nationella sammanhang och anpassningen till Natos ­begrepps- och kommandostrukturer är goda kunskaper i engelska viktigt för yrkes- och reservofficerare.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat