Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Ändringar i kursplaneringen 2022
2 maj202209:22
Bild tagen i samband med Instruktörskurs 1. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Med anledning av det höga antalet ansökningar till Hemvärnet har rikshemvärnschefen gett HvSS i uppgift att se över höstens planering, för att möjliggöra utbildning av fler Hv-soldater på lägre chefsnivå.

Därför har chef för HvSS utbildningsenhet beslutat att genomföra följande förändringar:

- Bataljonstridskursen flyttas från v. 241 till v. 237. Kursen är nu schemalagd att genomföras 12-16 september.
Sökande har meddelats och fått förfrågan om att ha kvar eller ta tillbaka sin ansökan. HvSS uppdaterar i PRIO efter att svaren inkommit. Återkoppling sker gentemot respektive utbildningsgrupp.

- Plutonchefskurs 3 v. 238-239 ställs in.
Kursen är spärrad i PRIO och sökande kontaktas av kurschefen.

- Instruktörskurs 1 kommer genomföras v. 242-243.
Läggs upp i PRIO och uppdateras i Kursutbudet under v. 218.

Överraskningsmoment i Södertälje hamn
27 april202213:06

Under andra halvan av mars genomfördes Bataljonchefskurs 1 (BATCH1) vid Hemvärnets stridsskola. Utöver kursens ordinarie upplägg överraskades deltagarna i ett moment där de fick testa på praktisk medieträning.

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

BATCH1 vänder sig till den som är eller ska placeras som bataljonschef eller ställföreträdande bataljonschef. Kursen lägger fokus på stridsteknik och taktik på bataljonsnivå och funktioner inom bataljonen. Eleverna ska under kursen bland annat ta fram en stridsplan och öva på att leda bataljonen vid skydd och bevakning av förbindelser som hamnar och broar.

För att göra detta fick eleverna möjlighet att öva skarp samverkan tillsammans med personal på Södertälje hamnkontor. Under momentet fick deltagarna ställa frågor och samla in underlag för hur de skulle skydda objektet, som i detta övningsmoment var Södertälje hamn.

Under kursen övar deltagarna på att utveckla sitt ledarskap som bataljonschef. Som chef är det viktigt att vara införstådd i vad man ska tänka på vid kontakt med media. Därför möttes kursdeltagarna av ett överraskningsmoment i hamnen. Momentet bestod av en frågvis lokalreporter som spelades av personal på HvSS. Eleverna fick då öva sig i att bemöta reporterns frågor. Därefter fick gruppen diskutera hur situationen upplevdes och vad som är viktigt att tänka på.

— Som bataljonchef inom hemvärnet kommer du behöva på ett trovärdigt sätt kommunicera er verksamhet mot övriga samhället. Kontakten med media kan ses som en tillgång för att göra detta, säger kurschef Johannes Kirchheim.

Chefsbytesceremoni vid HvSS genomförd
4 april202209:38
Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Solen lös över Hemvärnets stridsskola idag när chefsbytesceremoni genomfördes. I samband med detta tillträdde överste Johan Brovertz som ny förbandschef vid HvSS. Brovertz mottog förbandsfanan av överstelöjtnant Håkan Sigurdsson som sedan årsskiftet varit tillförordnad skolchef.

I samband med ceremonin talade rikshemvärnschef Stefan Sandborg:

Att vara chef för HvSS är någonting helt unikt. Chefen för HvSS är chef för det som vi kan kalla Hemvärnets själ då det är här alla frivilliga krigsförbandschefer utbildas.

Hemvärnets musikkår Dalarna bistod med musik i samband med ceremonin. På plats var även tidigare tillförordnad skolchef överstelöjtnant Per Magnus Nilsson och tidigare förbandschef överste Jonas Karlsson.

Ett stort tack till Jonas Karlsson, Per Magnus Nilsson och Håkan Sigurdsson.

HvSS önskar överste Johan Brovertz varmt välkommen!

Ny kurs för hösten: Troppchef Stab och Tross
18 mars202214:31
Fasaden av byggnad 101, Hemvärnets stridsskola.
Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Troppchef Stab och Tross är en fem dagar lång kurs vid Hemvärnets stridsskola med fokus på ansvarsförhållande, orderträning och grupperingsteknik. Syftet är att deltagare ska efter genomförd kurs verka som troppchef för stab och tross inom Hemvärnet.

Kursen är avsedd för dig som är eller ska placeras i befattning stab/tross troppchef inom Hemvärnet. Ansökan är även öppen för gruppchefer inom stab/tross för vidareutbildning.

Kursen genomförs: 10-14 oktober 2022
Ansök senast: 2022-08-05, ansökan sker via din utbildningsgrupp.
Utbildning inom ny materiel
9 mars202210:29

I februari genomförde utvecklingsenheten vid Hemvärnets stridsskola (HvSS) en intern utbildning av Hemvärnets nya Taktiska Modulära Marksensorsystem (HvTMM).

Fanjunkare Dick Berglund tillhör utbildningsenheten vid Hemvärnets stridsskola. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Vid den tre dagar långa utbildningen deltog personal från HvSS stödenhet, utvecklingsenhet och utbildningsenhet i syfte att öka kunskapen om den nya materiel som under året tillfaller Hemvärnet. Utbildningen bestod av såväl teoretiska samt praktiska moment där deltagarna gruppvis genomförde test av systemet ute i terräng.

Överstelöjtnant Magnus Sjölund är chef för utvecklingsenheten vid HvSS. Han är positiv till implementeringen av HvTMM:

— Vi har nu goda förutsättningar för att inom kort påbörja implementeringen av HvTMM i Hemvärnet. Jag ser mycket fram emot kommande instruktörsutbildningar inom respektive militärregion och utbildningsgrupp. HvTMM höjer Hemvärnets förmåga avsevärt.

Syftet med HvTMM är att övervaka, registrera och dokumentera händelser, områden och verksamheter. Systemet består bland annat av ett antal sensorer som registrerar vibrationer, bild och ljud i omgivningen. Sensorerna kopplas samman via radio och trådburen kommunikation, till en central kontrollenhet där informationen sammanställs.

— Man blir både stolt och inspirerad när man ser vilket driv det finns i personalen på skolan. Vi har fått många nya infallsvinklar och ingångsvärden att ta med oss i den fortsatta implementeringen av detta nya sensorsystem, säger Magnus Sjölund.

I samband med utbildningen förevisades även systemet för rikshemvärnschef Stefan Sandborg som tillsammans med representanter från frivilliga försvarsorganisationer var på plats på HvSS.

Nytt datum för underrättelsekurs
8 februari202215:51

Underrättelsekursen som var planerad att genomföras i vår vecka 221-222 har efter beslut av chef för utbildningsenheten förflyttats till hösten 2022. Kursen kommer genomföras vid HvSS vecka 241-243.

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Kursen består av fyra dagar självstudier samt elva dagar på plats vid HvSS 18-28 oktober.

Därmed har sista ansökningsdag förflyttats till 5 augusti 2022. Ansökan sker via din utbildningsgrupp.

Information har gått ut till respektive utbildningsgrupp samt till de som redan sökt.

Underrättelsekursen är bland annat avsedd för sig som är placerad eller skall placeras inom ett år i underrättelsebefattning i underrättelsekompanistab eller bataljonsstab.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!