På Militärhögskolan Karlberg har det utbildats officerare sedan 1792. Det gör skolan till världens äldsta militära akademi med utbildning av officerare i obruten följd .

Militärhögskolan Karlberg är i dag en levande akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet. De akademiska studierna kompletteras med att i kadettbataljonens regi utveckla soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga samt genomgå ett omfattande individutvecklingsprogram. När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen om 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.

Managementenheten (ManE) leder och samordnar Försvarsmaktens samlade behov av management/förvaltningsutbildningar. Verksamheten syftar till att ge Försvarsmaktens chefer och specialister på alla nivåer rätt kompetens inom managementområdet, detta så att myndighetens verksamhet genomförs i enlighet med förvaltningsmässiga krav. Enheten är också Försvarsmaktens kompetenscentrum inom managementområdet samt myndighetens främste företrädare för managementämnet.

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF) finns också på Karlberg. Här utvecklas fysisk träning, fysisk prestationsförmåga och fysiska krav samt att enheten har ämnesansvaret genom det militära utbildningssystemet för fysiskt stridsvärde. Härifrån leds även den internationella representationen gällande de militära idrottssektionerna och utformningen av ett stimulerande motions- och tävlingsutbud för alla anställda inom Försvarsmakten.

Lokalplaneringsenhet mitts (LplE M) uppgift är att stödja Försvarsmaktens organisationsenheter samt FMV i Stockholm, Kungsängen, Uppsala, Enköping, Gotland och Berga/Muskö med garnisonsplanering, anskaffning, avveckling samt vidmakthållande av mark och lokaler. Enheten hanterar även objekt över ytan främst för Hemvärnets och FMLOG:s behov. Enheten ska också kunna ge stöd till övriga LplE samt även stödja RPE Infra med planering, utveckling och beställningar samt MHS K med vissa utbildningsresurser. Rätt infrastruktur skapar ökad operativ effekt.

Försvarsmaktens Veterancentrum (VetC) är myndighetens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Genom Veterancentrum utvecklas Försvarsmaktens veteranstrategi och implementeras Sveriges veteranpolitik. Enheten säkerställer genom styrning information, vägledning och kompletterande stöd till Försvarsmaktens utlandsveteraner och deras anhöriga före, under och efter insats. Veterancentrum ser till att Försvarsmaktens utlandsveteraner blir uppföljda i fem år efter avslutad insats och vid behov under längre tid. Här sammanhålls veteran- och anhörigarbetet vid förband, skolor och centra, och sluts överenskommelser med ideella samarbetsorganisationer inom området. Veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Vi initierar även forskning och studier för att öka kunskapen inom området.

Utöver detta lämnar Karlberg stöd till regering, riksdagen, överbefälhavaren och försvarsmaktsledningen samt till den statsceremoniella verksamheten. 

Läs mer om hur du kan bli student på skolan på www.forsvarsmakten.se/officer.

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta