Militärhögskolan Karlberg är i dag en levande akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet. De akademiska studierna kompletteras med att i kadettbataljonens regi utveckla soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga samt genomgå ett omfattande individutvecklingsprogram. När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen om 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.

Managementenheten leder och samordnar Försvarsmaktens samlade behov av management/förvaltningsutbildningar. Verksamheten syftar till att ge Försvarsmaktens chefer och specialister på alla nivåer rätt kompetens inom managementområdet, detta så att myndighetens verksamhet genomförs i enlighet med förvaltningsmässiga krav. Enheten är också Försvarsmaktens kompetenscentrum inom managementområdet samt myndighetens främste företrädare för managementämnet.

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet finns också på Karlberg. Här utvecklas fysisk träning, fysisk prestationsförmåga och fysiska krav samt att enheten har ämnesansvaret genom det militära utbildningssystemet för fysiskt stridsvärde. Härifrån leds även den internationella representationen gällande de militära idrottssektionerna och utformningen av ett stimulerande motions- och tävlingsutbud för alla anställda inom Försvarsmakten.

Utöver detta lämnar Karlberg stöd till regering, riksdagen, överbefälhavaren och försvarsmaktsledningen samt till den statsceremoniella verksamheten. 

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Yrkesofficerare: 86
  • Civilanställda: 64
  • Reservofficerare: 6
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 238
Karta