Miljöhänsyn en del av planen för Aurora 17

Miljöarbetet är ett strategiskt viktigt område för Försvarsmakten. Miljöplaneringen inför Aurora 17 är omfattande, men med god planering och utbildning ska miljön värnas så långt det är möjligt.

TOLO Arméövning 15
TOLO Arméövning 15
Tankning och övrig hantering av drivmedel sker med försiktighet för att undvika spill. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

För att åstadkomma gott resultat i miljöfrågor är grunden i arbetet planering och systematik.  Först och främst handlar det om att följa gällande lagstiftning. Det gäller både internationella konventioner, nationella lagar och föreskrifter samt interna rekommendationer. Utländsk trupp som övar på svenskt territorium ska följa svensk lagstiftning.

– Aurora 17 kommer att påverka miljön på många sätt. Av erfarenhet vet vi att enbart trafiken kommer att innebära en påtaglig påverkan både vad gäller framkomlighet, men även för miljön i form av buller och avgaser, säger örlogskapten Björn Almqvist, som är ansvarig för Försvarsmaktens mark- och miljöarbete under Aurora 17.

Etablerad miljöorganisation

För miljöarbetet finns en etablerad mark- och miljöorganisation inom Försvarsmakten; från övningsledningen på central nivå, ned till områdesövningsledningsansvariga som i sin tur har stöd av mark- och miljöhandläggare på lokal nivå. Förberedande utbildning genomförs för samtliga övningsdeltagare samt en särskild utbildning för förbandsinstruktörer.  Under genomförandet av övningen finns förbandsinstruktörerna med för att säkerställa att miljöhänsyn tas vid övningsmomenten och kan vid behov styra om verksamheten.

Mark- och miljöbestämmelser

För övningen tas det fram en bilaga med mark- och miljöbestämmelser. Här finns information som visar vilka miljöåtgärder som ska vidtas före, under och efter övningen. Det omfattar allt från ansvarsfrågor, utbildning och markägarfrågor till restriktionsområden och hantering av kemikalier, avfall, skador samt städning.

Restriktionskartor

Under hela planeringsskedet och under genomförandet används särskilt framtagna restriktionskartor. Dessa innehåller bland annat information om var vattenrestriktions- och naturskyddsområden finns. Utifrån informationen i dessa kartor kan övningen inplaneras på områden som påverkar miljön minst. Detaljerade restriktionskartor med en mängd information som anger skyddsvärda områden och objekt delas ut till förbandsinstruktörer och vissa fordonsbefäl.

Riskanalys och utvärdering

Under hela planeringen sker en kontinuerlig riskanalys. Övningsledningen har ett mark- och miljökansli till sin hjälp för miljöarbetet under övningen. De samordnar och stödjer markskadereglerare och de utsedda mark- och miljöhandläggarna.

– Om en olycka skulle ske gäller att akuta skador så långt som möjligt ska åtgärdas direkt. Det omfattar även rapportering till övningsledning, tillsynsmyndighet och i förekommande fall berörd markägare. Vi återställer alltid på bästa sätt och ersätter eventuella skador.

I samband med att övningen avslutas genomförs städning av övningsområdet med grupperingsplatser och erfarenheterna sammanställs i en utvärdering av hela övningen.

– Målet är att de åtgärder och den planering vi gjort i förväg ska bidra till att vi minimerar miljöpåverkan och att vi undviker missöden. Om något ändå händer ska vi agera enligt våra bestämmelser. Jag tycker vi har gjort ett bra förberedelsearbete och ser fram emot Aurora 17, som ett gott exempel på vårt miljöarbete, säger Björn Almqvist.

Miljöbalkens hänsynsregler

För att redan i planeringen minimera miljöpåverkan arbetar Försvarsmakten aktivt med Miljöbalkens hänsynsregler:

Bevisbörderegeln – innebär att det är den som bedriver en verksamhet som ska visa att hänsynsreglerna följs.
– Här arbetar vi med egenkontroll i form av miljörapporter. Vi har även förberett kartor där restriktionsområden pekas ut och de ingår som en del i övningens bestämmelser.

Kunskapskravet – innebär att den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter.
– I övningsplaneringen innebär det att övningsledaren ansvarar för att se till att alla deltagare känner till de lokala miljöbestämmelserna. Här är utbildningen som vi genomför för övningsdeltagarna ett viktigt bidrag.

Försiktighetsprincipen – innebär att verksamhetsutövare är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet.
– Konkret innebär det bland annat att vi säkrar att drivmedel och kemikalier förvaras med invallning och sekundärt skydd med hög spillberedskap. Det kan också vid ogynnsam väderlek innebära att skjutningar flyttas för att undvika att buller sprids inom stora avstånd.

Produktvalsprincipen – innebär att kemiska produkter ska ersättas med mindre farliga produkter där det är möjligt.
– En central inköpsfunktion har uppdraget att köpa produkter som ger minsta miljöpåverkan i kombination med det resultat som krävs.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen – innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt. Det omfattar återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.
– För oss innebär det bland annat att avfall inte får brännas ute i fält utan ska medföras till garnisonens station för miljöriktig hantering och återvinning.

Lokaliseringsprincipen – innebär att en verksamhetsutövare ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människor hälsa och miljö.
– Vi eftersträvar att visa hänsyn för att begränsa bullerspridning och vara varsamma vid gruppering på eller i anslutning till civil mark. Tomter får inte beträdas och vi påminner om att gårdar med djurhållning är känsliga för störningar.