Ett steg framåt för totalförsvarsplaneringen

Militärregion Väst och de fyra län som ingår i regionen, Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro är överens om hur de ska se på totalförsvaret 2017-2020. De har gemensamt skrivit under ett dokument om regional grundsyn.

Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding Västra Götaland, Lena Sommestad, landshövding Halland, Bengt Alexandersson, chef Militärregion Väst, Maria Larsson, landshövding Örebro och Kenneth Johansson, landshövding Värmland. Foto: Leif Isberg/Länsstyrelsen Västra Götaland

− Den regionala grundsynen är en viktig plattform för det fortsatta arbetet med totalförsvarsplaneringen. Den behandlar övergripande och principiella frågor som är gemensamma för helheten mellan Militärregion Väst och de fyra länen, säger Bengt Alexandersson, chef för Militärregion Väst.

Militärregion Väst, länsstyrelsen i området och regionala och lokala aktörer har under flera år arbetat med totalförsvarsfrågor. Man har tagit fram en regional grundsyn som handlar om förberedelser för höjd beredskap och krig, med särskild inriktning på ledning och samordning. Den grundar sig på och är en anpassning av den nationella grundsynen, framtagen 2016 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten.

Arbetet med dokumentet har pågått sedan 2014 och undertecknades idag av chefen för militärregion Väst och de fyra landshövdingarna. Det handlar om hur man tillsammans ska öka kunskapen i totalförsvarsfrågor och genomföra gemensamma övningar samt fortsätta planeringen av gemensam ledning och samordning.

Nästa steg blir ett arbete med att ta fram rutiner för hur ledning och samordning ska fungera vid störningar och påfrestningar på samhället. I första steget ligger fokus på regionsnivå men man kommer också se på rutiner för den lokala nivån som kommuner och räddningstjänsten.

− Under de närmsta åren sker ett antal övningar, dels inom respektive län och dels inom militärregionen, för att höja effekten och förmågan i vårt totalförsvar. 2020 kommer en större totalförsvarsövning äga rum i Sverige vilket vi ser fram emot. Att höja förmågan i totalförsvaret är viktigt och sker parallellt med att vi höjer den operativa förmågan i det militära försvaret, avslutar Bengt Alexandersson.