Säkra kort är bäst

När Örebro-Värmlandsgruppen utbildade Värmlandsbataljonen vid höstens övning fick man besök av ett för hemvärnsförband ovanligt slag men som kommer att bli vanligare i framtiden.

Säkerhetsinspektionens chef överste Ronald Månsson. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Motorisering av Hemvärnets insatsförband ställer ökade krav på säkerheten. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Visitation av vapen före skarpskjutning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jörgen Forsberg har funnit något att notera. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Förberedelser inför stridsskjutning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Under övningen tränades också skyddsvaktstjänst. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Verksamheten i Försvarsmakten är bred och olikartad. Man har maskiner och tunga fordon och hanterar mycket brandfarliga ämnen som drivmedel och explosiva ämnen som ammunition och sprängmedel. Därtill hanteras förstås vapen och skarp ammunition vid skjutövningar.

Det finns en omfattande säkerhetsinstruktion (SäkI) som ska följas vid all verksamhet. Den har fyllts på efterhand med gjorda erfarenheter samt olycksfalls- och tillbudsrapportering som grund för att förbättra säkerheten för all personal. Återkommande utbildning och behörighetskrav för instruktörer är ett led i arbetet. Det är viktigt att kontinuerligt påverka attityder för att få ett ökat säkerhetsmedvetande.

Inspektioner är ÖB:s känselspröt

Under höstens övning för Värmlandsbataljonens insatskompanier genomfördes stridsövningar och stridsskjutningar, de senare med skarp ammunition. Man tränade också i skyddsvaktstjänst, något som är hemvärnsförbandens kärnverksamhet. Kompanierna är motoriserade med bandvagnar och terrängfordon för att kunna verka över ett större område med kort varsel.

Denna gång fick man besök av Säkerhetsinspektionen. Den lyder direkt under Överbefälhavaren och inspekterar verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö hos Försvarsmaktens skolor, förband och centra utifrån en inspektionsplan som ÖB fastställt.

– Jag och mina medarbetare är ÖB:s egen kontroll av verksamheten, berättar överste Ronald Månsson som är Säkerhetsinspektionens chef.

– När vi genomfört inspektionerna skriver vi en årsrapport som vi tillställer ÖB, som sen beslutar vilka åtgärder som ska vidtas med hänsyn till våra iakttagelser.

Fler besök hos Hemvärnet framöver

– Vi reser runt och besöker alla förband vart tredje år, men hemvärnsgrupperna har vi inte följt så mycket, men nu har vi sagt att vi ska ut mer och genomföra besök vid deras förband, alltså på hemvärnets övningar för att titta på säkerheten där, säger överstelöjtnant Jörgen Forsberg som är en av inspektörerna.

Sådana här inspektioner är inget som omges av någon dramatik av ansvariga övningsledare utan uppfattas som ett stöd, regelverket är till för att inte någon ska skada sig på något sätt.