”Gemensamt blir vi starkare och bättre”

I mitten av 90-talet inleddes ett blygsamt utbyte mellan dåvarande Vaxholms Kustartilleriregemente och Nylandsbrigad. Ganska snart insåg både förbanden att det fanns en hel del gemensamma nämnare och vinster vilket medförde att utbytet snart blev ett etablerat och framgångsrikt samarbete som har pågått i drygt 20 år.

Kommodor Kjell Törner överste Peder Ohlsson ser samarbetet som en självklar del i utvecklingen av SWEFIN ATU Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Svenskfinska båtar sida vid sida under tidigare övningar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under BALTOPS 2015 deltog båda nationerna, i år kommer förbanden att grupperas tillsammans ombord på ett nederländskt fartyg Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Gemensamma övningar har genomförts i Finland och som vid det här tillfället i Sverige Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Samarbetet tog fart på allvar vid millennieskiftet och i dag finns ett väl utvecklat koncept för ett gemensamt förband ur Amfibieregementet och Nylands brigad, kallat Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SWEFIN ATU). De första gemensamma övningarna handlade mycket om att lära sig att förstå varandras taktik, teknik, ordertermenologi och inte minst förstå varandras kulturer. Arbetet har kommit oerhört långt och i dag har förbanden så gott som daglig kontakt, antingen på förbandschefsnivå eller mellan planeringsofficerare från respektive förband. Nyligen träffades förbandscheferna överste Peder Ohlsson och kommodor Kjell Törner på Amf 1 för att bland annat fortsätta diskussioner gällande kommande övningsverksamhet och utbildning. Här berättar cheferna om hur de ser på samarbetet och framtiden.

Mer likheter än olikheter

– Samarbetet mellan våra respektive förband har pågått under så långt tid att det nu är en självklarhet att utvecklas tillsammans. Men naturligtvis har det tagit tid att nå så här långt att två nationer i dag kan sätta upp ett gemensamt förband. När vi inledde samarbetet insåg vi ganska snart att våra förband och de uppgifter vi har att lösa är mer lika än olika och att det fanns en hel del synergieffekter. Ett exempel är den unika skärgårdsmiljön som både Sverige och Finland har och där vi ska kunna verka. För något år sedan nådde vi ännu en milstolpe där vi undertecknade ett gemensamt förmågedokument. Vi kan konstatera att gemensamt blir vi starkare och bättre, sa både Ohlsson och Törner

Både Sverige och Finland har de senaste åren genomgått stora reformeringar men både Peder Ohlsson och Kjell Törner påtalar att det inte har påverkat samarbetet nämnvärt.

– Då båda våra länders Försvarsmakter genom åren har reformerats, har vårt samarbete blivit än viktigare främst med den anledningen av att båda förbanden i dag är singelförband i våra respektive länder. För att kunna utveckla amfibieförmågan är det nödvändigt att kunna öva, träna och utbilda med liknande förband och det kan vi genom vårt samarbete. Att Sverige har ett yrkesförsvar och Finland ett värnpliktsförsvar påverkar inte heller, utan vi fokuserar på utvecklingen där vi tar hänsyn till varandras förutsättningar och hur vi bäst kan lyfta fram dem, berättade cheferna

Framtiden

Under mötet avhandlades bland annat den kommande multinationella övningen BALTOPS som genomförs på försommaren i år. Vidare diskuterades möjligheten att genomföra växeltjänstgöring där till exempel en finsk officer tjänstgör i 2.a amfibiebataljonen och vise versa.

– Det finns egentligen inga begräsningar i vårt samarbete oaktat om det handlar om växeltjänstgöring mellan personal, utbildning eller gemensamma övningar. Fokus ligger på att utvecklas men det måste självklart också vara kostandseffektivt. Vi känner dock att utvecklingen hela tiden går framåt och att vi har ett starkt politiskt stöd. SWEFIN samarbetet ger dessutom värdefulla erfarenheter till andra samarbeten, sa Peder Ohlsson och Kjell Törner