Europeisk förmåga till amfibieoperationer

Under år 2000 bildade fem EU-nationer med förmågan att genomföra amfibieoperationer en organisation kallad European Amphibious Initiative (EAI). Initiativtagarna var Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien.

I en amfibieoperation finns behov av en bred sammansättnting av olika förmågor från både marinen såväl som enheter från mark-och luftarenan, säger överstelöjtnant Anders Bohman Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sverige deltar över tiden i multinationella övningar och är en viktig medspelare i olika sammanhang med våra unika förmågor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sverige har förmågan att verka från ett amfibiefartyg vilket var en viktig faktor i medlemskapet till EAI Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det svenskfinska samarbetet har utvecklats till en gemensam amfibiestyrka kallad SWEFIN ATU. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinen har unika förmågor som väl lämpar sig för amfibieoperationer Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Avsiktsförklaringen med EAI, var att de ingående nationerna gemensamt skulle stärka den europeiska interoperabiliteten och genom gemensam utbildning och träning, optimera och förbättra Europas förmåga till att genomföra amfibieoperationer. Idén var att de europeiska staterna skulle förbättra förmågan till amfibieoperationer samtidigt som EAI bidrar till att förbättra även Natos förmåga.

Fullvärdiga medlemmar och stödjande nationer

I dag finns det fem fullvärdiga medlemmar (Full members) som består av de initiativtagande länderna, utöver det finns sju stödjande medlemsländer (Associates).

Det finns ett antal kriterier för att kunna bli fullvärdig medlem, bland annat är kravet att inneha ett amfibiefartyg vilket de fem nationerna har. För stödjande medlemmar är kravet att inneha en relevant, om än begränsad kapacitet att delta i en amfibieoperation.

– Sveriges bidrag till EAI grundar sig på ett regeringsbeslut och med det som stöd blev Sverige en stödjande medlem under år 2015. Den svenska marinen har unika förmågor att verka i skärgårdsmiljö, kustnära vatten, flod och deltaområden vilket gjorde Sverige till en värdefull medspelare. Att amfibieförbanden dessutom har förmågan att verka från ett amfibiefartyg var ytterligare ett motiv till att godkänna Sverige som stödjande medlem. Amfibieregementet har en längre tid dessutom haft ett nära samarbete med Nederländerna som är fullvärdig medlem i EAI. Samarbetet har bland annat resulterat i gemensamma övningar men också en skarp insats med amfibiefartyg och stridsbåtar i Adenviken under förra året. Finska Nylands brigad är också en stödjande medlem och en annan samarbetspartner utöver Nederländerna som vårt förband har arbetat med sedan början på 2000-talet. Tillsammans har vi utvecklat den svensk-finska amfibiestyrkan (SWEFIN ATU), som kommer EAI till del, berättade ställföreträdande förbandschefen överstelöjtnant Anders Bohman

Framtiden

Målsättningen för EAI är att år 2020 kunna bidra med en interoperabel amfibiestyrka upp till brigadnivå. Styrkan ska då ha förmågan att stödja operationer eller självständigt kunna genomföra en insats upp till 30 dagar. För att uppnå målet kommer nationerna att regelbundet genomföra gemensamma utbildningar, övningar och utbyten. År 2010 genomfördes en gemensam övning i Senegal och i år är det åter dags där medlemsländerna har inbjudits för att delta i övningen Emerald Move som genomförs i Sardinien i maj månad. Amfibisk träning av olika slag kommer att vara i fokus under Emerald Move.

– Till kommande övning planerar vi att främst delta med stabspersonal ur förbandet. Under året deltar hela förbandet i större multinationella övningar, bland annat Baltops, där vi tillsammans med andra nationer kan öva amfibieoperationer som en del i utvecklingen inom EAI. En vanlig missuppfattning är att amfibieoperationer begränsas till renodlade amfibieförband, men faktum är att en amfibieoperation är en gemensam operation ingående med framförallt marina förband men också stridskrafter från både luft- och markarenan. I framtiden kanske Sveriges bidrag kan utökas, sa Anders Bohman