Försvarsmakten ur ett utifrånperspektiv

Hur uppfattas Försvarsmakten ur ett utifrånperspektiv? Hur ser folkförankringen ut och finns det ett förtroende för Försvarsmakten? Är Försvaret en attraktiv och bra arbetsgivare? Att se styrkor och svagheter i den egna organisationen är inte alltid så lätt, ett samarbete med andra parter kan därför vara väldigt utvecklande för den egna organisationen.

Sjömännen berättar om deras verksamhet ombord på ett fartyg Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Båda förbanden visade lite av de förmågor som finns, attackdykare fäller från stridsbåt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Rådet välkomnas ombord, i förgrunden ses Louise Lindh, vice VD Fastighets AB LE Lundberg Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
ÖB följer noggrant sjukvårdsmomentet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
. Rådet var imponerade av personalens kunskaper och vilja att lösa dem. Attackdykare simmar i land Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För att få en bättre uppfattning och i vissa fall kanske svar på de ovan ställda frågorna, har överbefälhavaren (ÖB), general Sverker Göranson tillsatt ett strategiskt råd. I rådet ingår utöver ÖB, en landshövding, två generaldirektörer, tre företagsledare och en medieprofessor.

Det finns flera syften med det strategiska rådet, ett syfte är att utveckla kontaktytor mellan Försvarsmakten, andra myndigheter, kommuner och företagsledare. Det är inte minst viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv då individer oftare i dag byter arbetsgivare mellan Försvarsmakten, andra myndigheter eller företag. Ett annat syfte är att medlemmarna med sina gedigna erfarenheter och kunskaper inom sina respektive områden, kan ge deras syn på till exempel arbetsgivarroller, förtroendefrågor och annat som kan omsättas till Försvarsmakten och vise versa. Därför fungerar rådet också som ett viktigt bollplank för ÖB att kunna diskutera aktuella frågor.

Stimulerande uppgifter och kamratskap

För att skapa sig en bättre bild av hur Försvarsmakten ser ut i dag, besökte rådet Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen under en dag. Rådet fick se både förevisningar och framförallt fick de samtala med soldater, sjömän och officerare.

Rådet var nyfiken på varför killarna och tjejerna hade valt det här yrket och inte minst vad som gjorde att de valde att stanna kvar. Stimulerande och varierande uppgifter men framförallt kamratskapen var det som lockade. Att utbilda soldater, sjömän, genomföra övningar och internationella insatser var en annan viktig parameter som gjorde yrkesvalet viktigt och stimulerande. Strategiska rådet ställde också frågan om det fanns något som personalen saknade eller ville ha mer av i Försvarsmakten, svaret lät inte vänta på sig.

– Självklart vill vi öva mer, framförallt vill vi delta i större övningar och i internationella insatser, sa några av soldaterna

Strategiska rådets samlade intryck från dagen, var att Försvarsmakten har duktig personal och det finns en oerhörd stolhet och glädje i att tillhöra Försvarsmakten