Försvarsmaktens ledarkriterier

För att beskriva vilket ledarskap vi vill ha i Försvarsmakten och vilka förväntningar som finns på våra chefer finns Försvarsmaktens ledarkriterier.

Om ledarkriterierna

Kriterierna är beskrivna utifrån beteenden. De är könsneutrala och vilar på Försvarsmaktens värdegrund: öppenhet, resultat och ansvar.

Alla chefer i Försvarsmakten omfattas av kriterierna, såväl chefer i militära operationer som chefer i förvaltning och handlar både om att leda verksamhet och att leda människor.

De 6 ledarkriterierna

Helhetsyn och problemlösning

Det innebär att lyfta blicken och att se helheter och inbördes beroenden. Att sätta in skeenden i ett större perspektiv, vara öppen för olikheter och att hantera nya situationer och komplexitet effektivt, såväl själv som i samverkan med andra. Vi utvecklas genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande.

Exempelvis;

 • Att snabbt, korrekt och med gott omdöme identifiera kritiska aspekter av arbetet.
 • Att hantera nya situationer och komplexitet effektivt såväl självständigt som i samverkan med andra.
 • Att förenkla och tydliggöra komplexa skeenden.
 • Att kunna arbeta med flera parallella arbeten i olika tidsperspektiv.

Resultatorientering

Det innebär att vårt agerande präglas av pålitlighet och en stark vilja till handling och utveckling. Vi agerar med uthållighet, självdisciplin samt beaktar riskerna i vår verksamhet och hushåller med våra resurser. Vi levererar efterfrågat resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet.

Exempelvis;

 • Att leverera efterfrågat resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet.
 • Att självständigt ta beslut då så krävs, ta ansvar och vara lojala mot uppgift och organisation.
 • Att vara lojal mot uppdraget, att hushålla med resurser och att utkräva ansvar.
 • Att ta ansvar för helheten, vara proaktiv och agera på ouppklarade angelägenheter.

Stabilitet och mod

Det innebär att vi är lojala vår uppgift och bibehåller vårt lugn, vår inre stabilitet och professionalism även i svåra situationer. För detta krävs att vi har mod och kan hantera att bli ifrågasatta samt har en god stresstolerans och hög integritet.

Exempelvis;

 • Att bibehålla stabilitet och professionalism även i krävande och tuffa situationer.
 • Att anpassa sig till förändringar i arbetskrav.
 • Att kunna balansera känslor i akuta situationer och agera som föredöme.
 • Att prestigelöst och flexibelt agera i syfte att snabbt hantera potentiella problem.
 • Att agera med lugn, skärpa och fokus anpassat efter skilda situationer och krav.

Påverkan – influens

Det innebär att vi tar tydligt ställning i frågor och tar en central roll i olika gruppsammanhang. Som ledare är vi socialt säkra och raka. Vi tydliggör mål och vägar genom att vara inspirerande, motiverande och därmed skapar vi engagemang.

Exempelvis;

 • Att vara rak och tydlig i sitt uppträdande.
 • Att sätta upp klara mål och tydliga direktiv.
 • Att kunna påverka, leda och styra andra även genom kloka resonemang och värderingar.

Kommunikation

Det innebär att vi är aktiva, tydliga och uppriktiga i vårt sätt att kommunicera. Vi lyssnar och är närvarande i mötet med människan och att vi säger som det är utan att försköna eller dölja verkligheten. Vi ger och är öppna för att ta emot ärlig och tydlig feedback. Vi kommunicerar rätt budskap, i rätt tid och anpassat till målgrupp.

Exempelvis;

 • Att ge och själv kunna ta emot ärlig och rak feedback.
 • Att lyssna och vara närvarande i mötet med människan.
 • Att skapa ett öppet klimat där medarbetare och ledningsgrupper kan vara tydliga och uppriktiga i sin kommunikation och säger det som behövs.
 • Att vara tydlig och rak och samtidigt beakta olika perspektiv.

Samarbete

Det innebär att vi är inkluderande och uppriktiga chefer som interagerar med andra aktörer inom och utom Försvarsmakten på alla nivåer. Genom delaktighet, förtroende, tillit och omtanke stimulerar vi våra medarbetare att lösa uppdrag och uppgifter i chefens anda.

Exempelvis;

 • Att vara öppen, uppriktig och inkluderande.
 • Att utbyta erfarenheter, information och idéer med andra.
 • Att inkludera andra i beslutsfattande för att kunna leda genom andra, samt ha förtroende för det.
 • Att kunna vara tillitsfull och förtroendeingivande och ha lätt för att bygga relationer.
 • Att samverka med andra lokala aktörer inom och utanför Förvarsmakten.
FMTIS
Fakta FMTIS
 • Förkortning: FMTIS
 • Ort: Örebro
 • Personal: 1 750
Så har vi räknat