Övnings- och skjutfält jämte naturvärden

Försvarsmaktens unika kompetens underhålls och utvecklas genom att kontinuerlig utbilda och öva i varierande och realistiska miljöer. De övnings- och skjutfält som Försvarsmakten har tillgång till är därför en avgörande resurs för att upprätthålla den operativa förmågan.

Övning på Mästocka skjutfält.
Övning på Mästocka skjutfält.
Övning på Mästocka skjutfält. Foto: Viktoria Tegge/Försvarsmakten

För att säkerställa fortsatt tillgång till dessa områden är det viktigt att de används på ett långsiktigt hållbart sätt. Att Försvarsmakten känner till och har kunskap om de naturvärden som finns i övningsområden är en förutsättning för att kunna leva upp till lagstiftningen, men även för att skapa trovärdighet och acceptans för övningsverksamheten. Kunskapen utgör ett viktigt underlag för styrning, övningsplanering och utbildningar i mark- och miljöhänsyn.

Ett rikt växt- och djurliv är särskilt utpekat som ett av de mål i det svenska miljömålssystemet där Försvarsmakten har stor påverkan, men också stor möjlighet att påverka på ett positivt sätt. Ett bra samarbete med länsstyrelser, kommuner och organisationer är avgörande för att nå långsiktig hållbarhet inom området.

Den militära verksamheten har medfört att till exempel exploatering och konventionellt jordbruk inte har förekommit i någon större utsträckning på övnings- och skjutfälten. I takt med det övriga landskapets förändring har många rödlistade arter därför hittat en tillflyktsort på just de militära övningsfälten. Många av Försvarsmaktens skjut- och övningsfält omfattas därför av ett formellt naturskydd. I några fall innebär detta begränsningar för hur övningsverksamheten kan bedrivas.

I andra fall – något som bland annat finns beskrivet i flertalet av länsstyrelsernas skötselplaner för Natura 2000-områden eller naturreservat – bidrar Försvarsmaktens övningsverksamhet till att bevara områdets naturvärden i en omfattning som annars inte skulle vara möjlig. Rödlistning innebär att det finns en risk för arten att dö ut i Sverige.