Två nya krigsförband till Skaraborgs regemente

Om några veckor rycker de första värnpliktiga in till P 4 för att utbildas till regementets två nya krigsförband; ett brigadledningskompani och ett brigadsambandskompani. Tidigare har det varit Ledningsregementet som har haft de förmågorna hos sig men då de istället ska inriktas mot bland annat divisionsnivån kommer brigaderna själva behöva utveckla sin förmåga i lednings- och sambandsspåret.

Soldat ovanpå bandvagn med mast
Soldat ovanpå bandvagn med mast
Soldat upprättar högmast under Våreld 22 Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Johannes Hagelberg bland träd
En av de ansvariga för etableringen av två nya kompanier på P 4, Johannes Hagelberg Foto: Martin Billberg/Försvarsmakten

För att brigaden ska kunna leda sina förband krävs dels ett fungerande samband i operationsområdet och dels att brigadstaben betjänas med närskydd, förnödenheter och rörlighetsförmåga så att ledningsplatser kan upprättas. Fram till idag så har dessa uppgifter legat hos Ledningsregementet. I takt med att Armén växer så behöver istället dessa funktioner finnas lokalt då fler brigader ska upprättas.

– Jag har varit en av de ansvariga för att kratta och förbereda inför att de värnpliktiga ska rycka in nu till sommaren. Det har varit allt från att säkerställa att vi har rätt materiel att utbilda de värnpliktiga på till att lägga upp en plan för hur utbildningen ska se ut, säger Johannes Hagelberg, kompanichef för ett av de blivande kompanierna.

En av huvuduppgifterna för Johannes har också varit att se till så att det finns personal på plats för att utbilda de värnpliktiga i det de behöver kunna för att brigaden ska kunna verka. Bland annat har detta inneburit att rekrytera mer personal till funktionen. Såväl officerare och specialistofficerare som soldater har under året rekryterats till kompanierna.

– Vi är inne i sista fasen nu där vi söker kontinuerligt och tidvis anställda soldater som, utöver att stödja utbildningen av de värnpliktiga, ska kunna vara gripbara om brigaden får en uppgift att lösa, nationellt eller internationellt. Givetvis kommer de också finnas med vid de övningar vi genomför för att höja vår förmåga, säger Johannes.