Övningsfälten är en förutsättning för tillväxten

Våren är en intensiv övningsperiod för armén, och samtidigt vaknar växt- och djurliv efter vinterkylan. Försvarsmaktens övnings- och skjutfält har höga naturvärden och rik biologisk mångfald som till stor del är beroende av att vi övar som vi gör. Det rödlistade väpplingsandbiet trivs på torra och sandiga miljöer som påverkats av markslitage från Försvarsmaktens stridsfordon.

Foto: Stora bilden: Melina Westerberg/Försvarsmakten Lilla bilden: L.Anders Nilsson

Arméns förband är inne i en period när det är många större övningar på våra övnings- och skjutfält. Dessa områden har höga naturvärden och rik biologisk mångfald. Oftast beror det på att områdena använts under lång tid och inte påverkats av modernt jord- och skogsbruk. Försvarsmaktens övningsverksamhet bidrar till att bevara och utveckla områdets naturvärden. Körning med tunga fordon luckrar upp marken och skapar död ved. Skjutningar orsakar bränder som hindrar igenväxning. Denna påverkan skapar miljöer på skjut- och övningsfälten som liknar de som tidigare fanns i det äldre jordbrukslandskapet. På P 4:s övnings- och skjutfält finns därför många unika arter som inte förekommer på andra platser.

Även om merparten av områdenas naturvärden skapats och bevarats som en följd av den militära verksamheten så begränsas delar av övnings- och skjutfälten genom formellt skyddade områden som naturreservat och Natura 2000. Försvarsmakten för en nära dialog med Länsstyrelsen och anpassar övningsverksamheten för att minska risken för onödig påverkan på djur- och växtliv. Inom dessa områden råder restriktioner för vilken verksamhet som kan bedrivas, och det är något som finns med i planeringen för övningarna.

- Våra övnings- och skjutfält är en avgörande resurs för att utbilda våra krigsförband. Ett långsiktigt hållbart användande av dem är därför viktigt för att säkerställa förutsättningar för arméns tillväxt. Dessutom är dess naturvärden en del av det land vi har i uppdrag att försvara, säger Stefan Pettersson, övningsledare för kommande övning Våreld