Storskaliga fältförsök för att rena dricksvatten från PFAS

I dagarna startar ett pilotförsök i fält som syftar till att rena dricksvatten från PFAS. Försöket görs inom ramen för det projekt som försvarssektorn bedriver tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE. Det är tre olika tekniker som ska testas och fältförsöket kommer att genomföras vid Tullinge vattenreningsverk i Botkyrka kommun.

vattenrening
vattenrening
Genom fältförsök i Tullinge vill man utvärdera tre olika tekniker för rening av dricksvatten. Foto: Tove Mallin/RISE

Projektet startade 2020 och forskningen bedrivs i två parallella spår. Dels ska forskarna hitta fungerande reningstekniker för förorenad mark och vatten, dels utvärderas PFAS-fria släckmedel för att ersätta dagens hälso- och miljöskadliga brandskum. Projektet är ett samarbete mellan försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och Fortifikationsverket och RISE.

Projektet har bjudit in företag att delta med sin teknik i forskningsarbetet och efter ett förarbete är det nu dags för fältförsök.

– Projektet går enligt plan in i nästa skede där vi genom fältförsök får möjlighet att utvärdera tre olika tekniker för rening av dricksvatten. Resultaten är en viktig del för försvarssektorns fortsatta arbete med att åtgärda PFAS-föroreningar, säger Håkan Johansson, tillförordnad hållbarhetschef i Försvarsmakten.

Den tidigare militära flygplatsen i Tullinge är en av de platser där Försvarsmakten i sina undersökningar har upptäckt PFAS-föroreningar. Sedan 2017 hålls regelbundna möten rörande PFAS-föroreningen i Tullinge med representanter från Försvarsmakten, Rikstens Friluftsstad AB (som nu äger marken), Botkyrka kommun och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Dialogen har lett fram till att pilotförsöken nu ska genomföras vid Tullinge vattenreningsverk. Försöken kommer att pågå och utvärderas under året.