Marin övning utanför Blekinge

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg och delvis från flyg. Övningen pågår mellan 15 och 21 april i södra Östersjön i höjd med Blekinge. Delar från samtliga marina förband, helikopter och stridsflyg från flygvapnet samt två ytstridsfartyg från Finland deltar.

HMS Vinga var ett av fartygen som idag kastade loss från Karlskrona Örlogshamn.
HMS Vinga var ett av fartygen som idag kastade loss från Karlskrona Örlogshamn.
HMS Vinga var ett av fartygen som idag kastade loss från Karlskrona Örlogshamn. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Korvett och stridsbåtar övar ubåtsjakt på våren 2020.
Korvett och stridsbåtar övar ubåtsjakt på våren 2020. Foto: HMS Koster/Försvarsmakten

– Vi måste kunna försvara oss mot hot i luften, på och under ytan. Hoten kommer inte samtidigt, men vi behöver leta efter hoten hela tiden så att vi kan agera när de uppstår. Under denna övning tränar vi på att bekämpa hot som uppstår på och under ytan, säger övningsledaren Jon Wikingsson.

Jon Wikingsson är chef för Fjärde sjöstridsflottiljen
Kommendör Jon Wikingsson är övningsledare. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Marinen är sällan ensam

Att flygvapnet och fartyg från Finland delar i en svensk marin övning är ingenting ovanligt. Försvarsmaktens olika helikoptersystem ingår i marinens insatsorganisation och är en värdefull resurs inom både ubåtsjakt och ytstrid. Flygplan i form av radarspaningsflyg och attackflyg används framförallt för ytstrid och marinen har ett långt gående samarbete med Finland, både när det gäller övning men också inom ramen för sjöövervakning och arbetet med en ständig lägesbild till sjöss.

– Jag ser positivt på att vi ännu en gång skapat tillfällen för oss att öva tillsammans med andra. Genom att öva höjer vi tröskeln för yttre hot och utvecklar vår förmåga att försvara Sverige. Samtidigt som vi gör det får varje individ bra träning i respektive befattning och min förhoppning är att alla inblandade ska känna att de blivit ännu lite bättre, säger Wikingsson.

Intensiv övningsperiod till sjöss

Under året kommer marinen att öva mer än vanligt i såväl Blekinge, Stockholms- och Göteborgs skärgård. Anledningen till detta är det förändrade omvärldsläget och den tillväxt Försvarsmakten står inför där fler värnpliktiga ska utbildas. Personer som vistas i skärgården uppmanas att respektera militära skyddsobjekt och avlysta riskområden.

– Man behöver inte känna sig orolig om man möter ett militära fartyg i skärgården men man kan tänka på att hålla ut avståndet lite extra och vara observant på signaler från fartygen, säger Jon Wikingsson.