Den marina striden i centrum

Årets största nationella marinövning, Swenex 19, står för dörren. Mellan den 12-24 oktober övar marinen på att lösa de svåraste uppgifter man kan ställas inför, att försvara Sverige och svenska intressen mot ett angrepp från en kvalificerad motståndare. Övningen genomförs i södra Östersjön och Hanöbukten.

Samtliga marinens delar deltar i Swenex 19.
Samtliga marinens delar deltar i Swenex 19. Foto: Tredje helikopterskvadronen/Försvarsmakten

Den säkerhetspolitiska situationen i närområdet kräver att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet till sjöss. För att lyckas med det är det viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas. Syftet är att öka förmågan att tillsammans genomföra sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer. Därför genomför marinen Swenex 19. Det är en viktig milstolpe på vägen mot Aurora 20.

Stridsbåt under strid,
Stridsbåt ur amfibiebataljonen under stridsövning. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Deltagare inom och utanför marinen

Kärnan i övningen består naturligtvis av de marina krigsförbanden ur Amfibieregementet, Första ubåtsflottiljen,  Marinbasen samt Tredje och Fjärde Sjöstridsflottiljen. Dessutom stödjer Sjöstridsskolan med bland annat övningsledning och utvärdering. Övningen leds från Försvarshögkvarteret av den marintaktiska chefen. Under Swenex är det flottiljamiral Anders Olovsson som ikläder sig den rollen.

– Jag är extra glad över att kustbevakningen deltar i årets övning. Det är ett viktigt steg i att fortsätta bygga totalförsvaret och utveckla vårt samarbete. Andra viktiga aktörer är Helikopterflottiljen, Blekinge flygflottilj (F 17) och Försvarsmedicincentrum.

Anders Olovsson är ställföreträdande marinchef.
Flottiljamiral Anders Olovsson kommer att agera som marintaktisk chef under Swenex19. Till vardags är han ställföreträdande marinchef. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Tre typer av marina huvudoperationer

Swenex 19 är helt scenariostyrd. Det betyder att deltagarna inte i förväg känner till kommande övningsmoment vilket ställer krav på hela kedjan, från Anders Olovssons ledning ner till enskild soldat och sjöman.

– Under Swenex kommer vi att fokusera på de tre operationstyper som marinen alltid utgår ifrån. Nämligen sjöövervakning, sjöfartsskydd och kustförsvarsoperation. Sjöövervakning bedriver marinen redan idag, året om och dygnet runt. Sjöfartsskydd, är precis som det låter, skydd av civil sjöfart. Slutligen, kustförsvarsoperationen är den högsta nivå av konflikt där marinen deltar i försvaret av Sverige mot ett väpnat angrepp.

Funktionsövning marin bastjänst Marinbasen. Basskyddssoldater, orderskrivande, skydd av hamn. logistikförsörjning

Basskyddssoldat, skytt
Basskyddskompaniets soldater står ofta för skyddet av de platser där logistiköverföring till fartygen kommer att ske. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Swenex sänder budskap

Övningen är viktig av många skäl. Främst för att den utvecklar krigsförbanden under en tid när den säkerhetspolitiska situationen i närområdet har försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Övningen sänder också budskap, vilket Anders Olovsson trycker på:

– Swenex bygger förtroende och tillit internt inom marinen vilket gör oss starkare. Inom försvarsmakten bygger vi förtroende för att marinen är beredd att göra sin del av den gemensamma striden, om det skulle bli nödvändigt. Vi berättar också för svenska folket att det finns en marin som är beredd att slåss för Sverige och svenska intressen. Slutligen sänder vi budskap till vår omvärld att marinen är att räkna med.