Swenex 2019

Swenex (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning som genomförs årligen. 2019 genomförs den i ett område med tyngdpunkt i södra Östersjön och Hanöbukten under perioden 12-24 oktober.

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas. Därför genomför marinen en övning med fokus på att fortsätta utvecklingen av en marin insatsstyrka. Syftet är att öka förmågan att genomföra sjöfartsskydd- och kustförsvarsoperationer.

FAKTA OM SWENEX 19

Swenex är årligen återkommande och marinens största övning som denna gång är helt scenariostyrd. Det betyder att deltagarna inte i förväg känner till kommande övningsmoment.  Den inleds med några taktikutvecklings-och utbildningsdagar under vecka 41. Därefter går fartygen till sjöss för att fram till den 24 oktober öva i områden främst i södra Östersjön och Hanöbukten men även en bit upp längs Blekinges och Smålands östra kust.

Totalt deltar omkring 2 000 personer i övningen varav merparten från de marina förbanden. Övriga deltagare kommer bland annat från Helikopterflottiljen, Blekinge flygflottilj (F 17) och Försvarsmedicincentrum. Ett 15-tal större stridsfartyg som korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt tillsammans med stridsbåtar, skolbåtar och bevakningsbåtar deltar i övningen. Utöver fartygen deltar också ett fältsjukhus, ett antal helikoptrar och stridsflygplan. Dessutom deltar Kustbevakningen med cirka 50 personer, ett sjöövervakningsflyg och ett fartyg.  

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Försvarsmakten måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Under övningsperioden kommer soldater och sjömän att förflytta sig med fartyg, flyg, helikoptrar och markfordon vilket kan medföra buller och svall i anslutning till övningsområden.

MEDIAKONTAKTER

Michaela Linge 
Kommunikationschef Sjöstridsskolan
Telefon: 0723-86 86 83

Jimmie Adamsson
Kommunikatör Tredje Sjöstridsflottiljen
Telefon: 0706-82 90 09