”Verkar förtjänstfullt för främst svenska ubåtssystemet”

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget förändrats och är i dag mer oförutsägbart. Samtidigt har Östersjöregionen fått en allt större strategisk betydelse för andra aktörer.

I december var det dags för årets fyra stipendiater att motta belöning för deras viktiga arbete med att utveckla ubåtssystemet. Foto: Lenny Leyman

För att skapa en konfliktförebyggande tröskeleffekt med förmågan att möta hot i fred, kris och krig, måste personal, materiel och taktik ständigt utvecklas. Marinens förmåga till undervattensstrid är särskilt viktig för utveckling då den har en strategisk betydelse för Sveriges försvar.

Kockums jubileumsfond för undervattensteknik

För att öka marinens operativa förmåga inom undervattensstrid- och teknik, sker kontinuerlig utveckling och forskning. I dagarna belönades fyra individer som aktivt har arbetat för att förbättra och utveckla undervattenstekniken och det svenska ubåtssystemet.

För att skapa än bättre förutsättningar för forskning och utveckling, donerade Kockums AB år 1990/91, en miljon kronor till dåvarande Chefen för marinen. Med donationen som grund inrättades en fond, Kockums jubileumsfond för undervattensteknik. Fondens avkastning ska användas för att stödja forskning, utveckling och studier inom ubåtssystemet. Fonden ska dessutom utdela belöningar till militärer, civila, enskilda eller juridisk person, vilka på ett förtjänstfullt sätt bidragit med insatser för att förbättra marinens ubåtsförband.

I mitten på december var det dags för årets fyra stipendiater att motta belöning för deras viktiga arbete med att utveckla ubåtssystemet. Kommitténs samlade motivering löd, de ”Verkar förtjänstfullt för främst svenska ubåtssystemet”, vilket också ger ökade möjligheter till taktik och teknikutveckling.

Marinchefen konteramiral Jens Nykvist var på plats för att uppmärksamma stipendiaternas arbete.

– Jag vill börja med att gratulerar pristagarna. Deras arbete är mycket viktigt och har stor betydelse för ubåtssystemets utveckling och framtid, sa Jens.

Årets stipendiater 2018 och motivering

Anders Wendt Försvarsmakten

Genom att bland annat författa och ge ut tidskriften ”Ubåtssäkerhet”, aktivt stött arbetet inom Ubåtssäkerhetskommittén, drivit utvecklandet av FMV styrande regler för ubåtssäkerhet, i samverkan med FMV och Saab Kockums genomfört Ubåtssäkerhetsdagar samt initierat kursen Grundläggande ubåtslära har Anders Wendt på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till ökad ubåtssäkerhet till gagn för det svenska Ubåtsvapnet.

Peter Öman, Saab Kockums

Peter Öman har på ett föredömligt sätt utvecklat effektiva arbetssätt och metoder kring hydrostatik och viktanalys, och är tack vare sitt trovärdiga förhållningssätt idag att räkna som en auktoritet inom området. Peter har på ett pedagogiskt sätt lyckats få andra ingenjörer på Kockums att förstå vikten av att hålla koll på vikten.

Jesper Bjernetun, FMV

Jesper Bjernetun har på ett strukturerat och målmedvetet sätt starkt bidragit till att vi idag har ett omfattande vidmakthållandeavtal inom ubåtsområdet. Avtalet kommer utgöra ett stort stöd för att de nu inledda verksamhetsövergångarna från FMV till Försvarsmakten skall kunna ske sömlöst. Jesper innehar även förmågan att med integritet, arbeta över gränserna mellan myndigheter och industri på ett sätt som gör att eventuella hinder för undervattenssystemens vidmakthållande och utveckling kan undanröjas. Därmed bidrar Jesper starkt till undervattenssystemens operativa tillgänglighet för Försvarsmakten genom vidmakthållandeavtalet Visub.

Dr Mattias Liefvendahl, FOI

Dr. Mattias Liefvendahl har verkat som forskare inom området ubåtshydrodynamik i mer än femton år och räknas som en av de internationellt ledande forskarna. Förutom god domänkunskap besitter Mattias detaljerad kunskap om framdrivning, hydroakustik, turbulens, kavitation och vågutbredning. Mattias har inom området drivit flera viktiga frågor samt skapat ökad teknisk-fysikalisk förståelse för hur exempelvis experimentella och numeriska data kan kombineras för att ge stor effekt i utvecklingen av ubåtssystemet.