Maritimt samarbete mellan myndigheter

Havet har i alla tider spelat en viktig roll för människan och gör så än i dag. Havet binder oss samman där till exempel en stor del av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Östersjön må vara ett relativt litet hav men det sker kring 4000 fartygsrörelser per dygn.

Magnus Wallhagen från sjöfartsverket överlämnade det hittills genomförda arbetet till marinchefen konteramiral Jens Nykvist och till flottiljförvaltare Magnus Ström. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Anders Bure är en liten och effektiv plattform med en besättning om tre man. Under arbetet har besättningen förstärkts med en officer ur marinen som har deltagit i arbetet med sjömätningar. Foto: Sjöfartsverket
En principskiss över hur det ser ut när sjömätning genomförs med de sensorer som finns ombord. Foto: Sjöfartsverket

En av marinens många uppgifter är bland annat att ha kontroll på fartygsrörelser för att identifiera avvikelser. Marinen ska dessutom skydda sjöfarten i alla situationer, det vill säga i fredstid, kris eller i värsta fall, krig. Att ha förmågan att kunna verka längs Sveriges kust och hav, kräver god kännedom om terrängen, inte minst det som finns under ytan. För att få än bättre kontroll på läget under ytan, inledde Försvarsmakten/marinen och sjöfartsverket ett samarbete under 2017. Samarbetet omfattade sjömätningar i Stockholmsskärgård i ett område som mätte drygt 140 kvadratkilometer. I arbetet har det också ingått att efterarbeta den data som inhämtats. Ett mycket tidskrävande arbete men oerhört viktigt. I slutet på november, överlämnades det första bearbetade underlaget till marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.

Fokus på ökad förmåga

– Samarbetet mellan marinen och sjöfartsverket har fungerat mycket bra. Det underlag som marinen har tagit emot är oerhört viktig och ger oss nu en ökad detaljkunskap om de sjömätta områdena. Att samverka mellan myndigheter är resurseffektivt. Sjöfartsverket med sin expertis har levererat underlag med hög kvalitet, samtidig har marinen fortsatt kunna fokusera resurser på att öka vår förmåga. Förutom det nu levererade underlaget har vi också haft möjlighet till kunskapsutbyte då vi har haft marin personal med under arbetet, sa Jens Nykvist

Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure har använts under projektet. Mätningar har gjorts med ett så kallat multibeamlod och en side scan sonar. Fartyget kan mäta med en hastighet på åtta knop, men oftast långsammare inomskärs.  Anders Bure har två besättningar som arbetat i 14 dagars perioder. Ordinarie besättning består av tre man men har under arbetet förstärkts med en person ur marinen som då främst jobbat med side scan sonaren. Planen är att samarbetet fortsätter under 2019 då det fortfarande finns stora områden utanför de stora fartygsstråken som inte är sjömätta sedan förra sekelskiftet. Det kan kännas förvånansvärt men fakta är att idag har vi endast kommit upp till ca 60% av våra farvatten som är sjömätta med god kvalitet. 

– Vi har sjömätt efter Försvarsmaktens behov. Vi vet att behovet av att sjömäta är stort och på de platser där det är dåligt sjömätt har Försvarsmakten valt att få hjälp av oss för att få mätningar av god kvalité, säger Mikael Levin, Nautisk handläggare på Sjöfartsverket.