Fokus på ökad försvarsförmåga

Försvarsmakten har fortsatt sitt arbete med att bygga ett starkare försvar, utveckla internationella samarbeten och fördjupa totalförsvarsplaneringen. Samtidigt har en omfattande övningsverksamhet genomförts parallellt med insatser och beredskap. Det visar den delårsredovisning som i dag är inlämnad till regeringen.

Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Det första halvåret 2017 har varit intensivt med ett högt resursutnyttjande. Försvarsmakten har levererat goda resultat och ökad försvarsförmåga inom ramen för givna anslag. Försvarsmakten planerar för ett fortsatt högt resursutnyttjande och räknar med att för helåret utnyttja delar av den anslagskredit som myndigheten är tilldelad.

– Osäkerheten i vår omvärld ställer höga krav på Försvarsmaktens förmågeutveckling, tillgänglighet och beredskap och det gör att vi kontinuerligt är tvungna att göra tuffa prioriteringar med de resurser vi har, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Stort intresse för militär grundutbildning

I början av juni slutfördes den första nya längre militära grundutbildningen som är på nio respektive elva månader. Huvuddelen, drygt tre fjärdedelar, av de utryckande har valt att fortsätta sitt engagemang som anställda eller frivilliga inom Försvarsmakten.

Det finns ett stort intresse för den grundutbildning som startar i år, men på grund av begränsad prövningskapacitet hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kommer intresset inte fullt ut att kunna mötas. Prognosen för inryckande rekryter under 2017 ligger nu mellan 2 600 och 2 900 jämfört med målsättningen 3 500.

Under det första halvåret har även omfattande förberedelser genomförts för att möjliggöra mönstring och utbildning av värnpliktiga med inryckning till grundutbildning under 2018.

– När det gäller kombinationen av frivillighet och plikt så får vi från 2018 ett mer flexibelt personalförsörjningssystem som bättre möter de krav ett förändrat omvärldsläge ställer.

Utveckling av ledning och logistik

En del i Försvarsmaktens arbete för att öka den operativa förmågan är att utveckla en mer tydlig och robust ledningsstruktur för verksamheten. Myndighetens avsikt är att under nästa år bland annat etablera försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet samt en samlad militär ledning på Gotland.

I väntan på politiska beslut om materiel- och logistikutredningen ”Logistik för högre försvarsberedskap” har förberedelser påbörjats för ett införande i enlighet med utredarens förslag. Ett införande skulle ge Försvarsmakten bättre förutsättningar att hantera sin materiel och logistik. Myndigheten kan då mer flexibelt styra förbandens tillgänglighet och får förbättrad möjlighet att mobilisera vid ett försämrat säkerhetsläge.

Ekonomiskt tillskott

I samband med beslut om vårändringsbudgeten tilldelades Försvarsmakten ett ekonomiskt tillskott om 405 miljoner kronor. Avsikten med tillskottet är att ytterligare öka Försvarsmaktens förmåga.

– Tillskottet är välkommet och bidrar till att vår beredskap och tillgänglighet förbättras samtidigt som det medger en ökad ambition i årets övningsverksamhet. Det möjliggör också en förstärkning av stridsgruppen på Gotland med luftvärnsförmåga liksom viss anskaffning av materiel och ökat underhåll, säger Peter Sandwall.