Svensk-finskt försvarssamarbete fortsatt prioriterat

Ännu fler områden för samarbete och framtida gemensamma övningar för Sveriges och Finlands försvarsmakter var på agendan under två dagar då representanter inom planering, armén, marinen och flyget träffades i Helsingfors.

Svenska och finska representanter inom planering, armén, marinen och flyget träffades i Helsingfors för att diskutera utvecklingen av försvarssamarbetet. Foto: Försvarsmakten

Ökad stabilitet i närområdet och operativ effekt – förmågan att vid behov kunna kriga ihop -var en viktig fråga som diskuterades.

– Finland har en särställning bland våra försvarssamarbeten. Det finns en stark politisk vilja att fördjupa samarbetet och redan i dag har vi ett nära och intensivt utbyte på alla nivåer. Vi delar i allt väsentligt synen på situationen i vårt närområde, liksom viljan att bidra till stabilitet, säger konteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning.

Målet för de båda försvarsmakterna är att utveckla förutsättningarna att kunna samverka vid kris.
– Vi förebereder oss på militär nivå, så att när de politiska besluten är fattade, är vi redo för uppgiften, säger Jonas Haggren.

Sedan tidigare övar Finland och Sverige tillsammans nästan dagligen och använder varandras baser vid övningsverksamhet. Detta samarbete ska stärkas och utökas, exempelvis med gemensamma övningar i Östersjöområdet.

Under mötet i Helsingfors uppdaterades implementeringsplanen för ett fördjupat samarbete under en kommande femårsperiod.

– Diskussionerna har exempelvis rört planeringen av en svensk-finsk marin stridsgrupp vars operativa förmåga ska omfatta sjöövervakningsoperationer, sjöfartsskydd och krishanteringsoperationer, säger Jonas Haggren.