Jens Nykvist ny marinchef

Från kommendör till konteramiral

Överbefälhavaren har fattat beslut om tillsättning av ny marinchef. Den 4 maj lämnar kommendör Jens Nykvist befattningen som chef för första ubåtsflottiljen för att tillträda som marinchef. Jens Nykvist utnämns vid samma tidpunkt till konteramiral.

Jens Nykvist är Försvarsmaktens nya marinchef.
Jens Nykvist är Försvarsmaktens nya marinchef. Foto: Försvarsmakten

– Det är oerhört hedersamt och spännande med det som nu ligger framför mig, att få fortsätta det arbete som min företrädare Jan Thörnqvist påbörjat. Med den kunskap och professionalitet som finns inom marinen är jag mycket ödmjuk inför uppgiften, säger Jens Nykvist.

Jens Nykvist är en väl meriterad marinofficer som förutom tjänst på förband och i Högkvarteret har internationella erfarenheter. Den internationella tjänstgöringen omfattar tre års tjänstgöring i USA varav ett år på Naval War College och internationell insats som stabschef under operationer i Indiska Oceanen. Jens Nykvist har bland annat varit fartygschef på ubåtarna HMS Halland och HMS Gotland.

– Den 4 maj tar Jens Nykvist över som marinchef och han är med sina erfarenheter väl skickad att svara upp mot de krav som ställs på chefskapet. Jens är välkommen i laget på produktionsledningen, säger Jens Nykvists blivande chef tillika chefen för produktionsledningen, generallöjtnant Anders Silwer.

Marinstridskrafterna ska fortsatt utveckla sin krigsduglighet inom ramen för nu gällande inriktningsbeslut. En uppgift som både omfattar nationella ansträngningar såväl som internationellt sammarbete och samövningar. Och vår nya marinchef får en internationell rivstart på befattningen och börjar på måndag med marinchefsmöten både i europeisk och nordisk kontext.

– Jag förväntar mig att Jens Nykvist med sina erfarenheter av förbandverksamhet inom marinen tydligt bidrar till fortsatt utveckling av marinsstridskrafternas förmågor. Hans internationella erfarenheter och ledaregenskaper kommer även bidra till detta i ett nordiskt såväl som internationellt sammanhang. Jag önskar Jens Nykvist lycka till med dessa uppgifter, säger ÖB Micael Bydén.