”Samarbetet är väldigt värdefullt”

Försvarssektorns femte miljödag

Den 13 april genomfördes försvarssektorns miljödag för femte gången. Temat var försvarssektorn och ekosystemtjänster.
– Vi har ett frivilligt samarbete inom försvarssektorn, med miljömål som är länkade upp till regeringens miljömål, sade Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten.

Försvarsmakten har, efter en inventering, bland annat infört övningsanpassade miljö- och skötselplaner för Ravlunda skjutfält i Skåne. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Paneldiskussion mellan företrädare för försvarsmyndigheterna. Foto: FRA

Försvarssektorn har ett unikt samarbete för att tillsammans minska sitt ekologiska fotavtryck. På miljödagen presenterades sektorns arbete med att minimera påverkan på ekosystemtjänster, samt hur man bidrar till den biologiska mångfalden genom att ta hänsyn till natur- och miljövärden vid övning, förvaltning och upphandling.

Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef, inledde dagen med att tala om vikten av strategiskt miljöarbete kopplat till ledorden trovärdighet, tillgänglighet och tillsammans. Därefter berättade Michael Löfroth, Miljö- och energidepartementet, om Sveriges strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster och Ulrika Hagbarth, Naturvårdsverket, förklarade vad ekosystemtjänster är och varför de är nödvändiga för vår välfärd.

Försvarssektorns miljöarbete

Detta följdes av att företrädare från de olika myndigheterna berättade om sitt arbete, så som FOI:s forskning med att undersöka om ammunitionsbly i marken är en miljörisk, Fortifikationsverkets försvarsanpassade, lågintensiva skogsbruk, med stor hänsyn till naturvärden, FMV:s miljöanpassade upphandlingsarbete och Försvarsmaktens inventering och förstärkning av ekosystemtjänsterna på sina övnings- och skjutfält.

Ett av de första förbanden som inventerats är P 7, i ett nära samarbete med länsstyrelsen i Skåne. Övningsanpassade miljö- och skötselplaner för Ravlunda skjutfält, att röja sandstränder för strandlevande organismer, samt inventering av grodor och insekter är några av de områden man arbetat med.
– Vi har också tagit fram en maringeografisk kalender, för att undvika att störa djurlivet i vattnet vid våra övningar, berättade Hans-Björn Fischhaber, Försvarsmakten.

För FMV:s del handlar arbetet om miljöanpassad upphandling, smarta materielval och en ansvarsfull materielavveckling. Detta för att undvika produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen.
FMV har därför tagit fram miljökravsmoduler för materiel och tjänster, som används när myndigheteten ställer krav på leverantörer vid upphandling.
– Det är väldigt viktigt för FMV att arbeta med miljöanpassad upphandling för att förhindra utsläpp av skadliga ämnen i vår omgivning och på så sätt skydda de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av för vår välfärd, sade Robert Westlund, FMV.

Nyttja varandras kompetens

Dagen avslutades med ett samtal med myndighetscheferna om vilka utmaningar och möjligheter myndigheterna har kring ekosystemtjänster och hur samarbetet inom försvarssektorn stärker detta arbete.
– Samarbetet är väldigt värdefullt. Genom att nyttja varandras kompetens berikas miljöarbetet med en större tyngd, sade Daniel Witschard, FRA.