Fler soldater, jobbiga beslut och ny pansarterrängbil

-Livgardet tar ny form

Hela Försvarsmakten genomgår en omorganisering, förändringar som märks även på Livgardet. Efter nyår övergår de två militärpoliskompanierna till att bli en bataljon. Även Livgardets 7:e bataljon antar en ny form, men trots förändringarna får Livgardet på det stora hela fler soldater.

Lars Wikström, regementsstabschef på Livgardet. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Tobias Ekman är tillbaka på Livgardet i Kungsängen för tredje gången. Hans första vända innebar värnplikt, i dag är han överstelöjtnant och också bataljonchef för den nybildade 11:e militärpolisbataljonen. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
För några år sedan var Henrik Nordén (längst t.h) kompanichef, idag har han en annan roll i organisationen. Foto: Försvarsmakten

Efter årsskiftet ska Försvarsmakten ha en mer sammanhållen organisation. På Livgardet märks det bland annat genom upprättandet av den nya militärpolisbataljonen där syftet är just att enheten organisationsmässigt blir mer tydlig. För att leda den nya bataljonen har en ny chef, överstelöjtnant Tobias Ekman, utsetts.

- Jag har bara fått positiva signaler om de förändringar som sker. Men självklart fanns det betänksamhet innan all bemanning var klar, något vi nu uppnått. Jag är övertygad om att det här kommer att bli bra, säger Tobias Ekman.

Omorganiseringen innebär också att bataljonen får fler anställda än vad de två militärpoliskompanierna hade tillsammans. Även Livgardet som förband växer. Efter årsskiftet finns totalt cirka 100 fler soldater på förbandet. Många av dem ska arbeta på livbataljon.

- Förstärkningen av insatsförbandet livbataljon sker för att de ska få bättre förutsättningar för att driva den statsceremoniella verksamheten och för att kunna fortsätta den utveckling som krigsförband som de har påbörjat, säger chefen för Livgardets regementsstab Lars Wikström.

Från 7:e bataljon till 12:e bataljon

I den nya organisationen övergår Livgardets delar ur den 7:e bataljonen till att bli den 12:e motoriserade skyttebataljonen. Tidigare har den 7:e bataljonen varit en delad bataljon mellan Livgardet och förbandet K 3. Istället bildas två nya bataljoner, en på Livgardet och en på K 3. Livgardets nya bataljon - 12:e motoriserade skyttebataljonen, har färre heltidsanställda soldater än vad 7:e bataljon har haft, så cheferna har behövt fatta flera jobbiga beslut.

- I synnerhet har det varit tungt att behöva omplacera en del av bataljonens heltidsanställda soldater till andra enheter inom Livgardet. Även om processen har varit jobbig och det upplevts som vemodigt att tappa goda kamrater så är optimismen och framtidstron ändå stark inför bildandet av en egen slagkraftig bataljon, säger Henrik Nordén, stabschef på 7:e bataljonen och kommande stabschef på 12:e bataljonen. 

12:e bataljonen blir en motoriserad skyttebataljon tillhörande infanteriet och ska vara ledande avseende strid till fots och strid med understöd av fordon. Bataljonens fordonssystem kommer främst bestå av den nya pansarterrängbilen 360, men även fortsatt finns en stor del terrängbil 16 (ofta kallad Galt). Bataljonen förväntas få en betydelsefull roll som enda manöverbataljon ingående i brigadkonceptet i Mälardalsområdet.

Verksamheten fortsätter

På flera av Livgardets enheter, såsom Militärregion Mitt, Försvarsmaktens hundtjänstenhet, Swedint och Internationella utbildningsenheten märks inte omorganiseringen av så mycket utan verksamheten fortsätter som vanligt.

Även insatsförbandet 13:e säkerhetsbataljonen fortsätter i det spår de påbörjat, men förbandet får en ny bataljonchef och även fler medarbetare. Bland annat kommer förbandet förstärkas med 32 anställda som nyligen har avslutat sin grundläggande militära utbildning med inriktning mot 13:e säkerhetsbataljon.

- All form av organisationsförändring ställer stora krav på hur vi hanterar våra medarbetare och det praktiska förberedelser en förändring innebär. Detta har genomförts på ett mycket bra sätt av både ansvariga chefer, funktionsansvariga och medarbetare, säger Lars Wikström.