"Vi är helt säkra på vår slutsats"

Vad visar det foto som togs i Stockholms inlopp den 31 oktober? En ubåt? Eller något helt annat?
– Då var det ingen ubåt. Det är vi helt säkra på. Och lika säkra är vi fortfarande på att det var en ubåt som kränkte Sverige några veckor tidigare, säger Ola Truedsson, marintaktisk chef i Försvarsmakten.

Under och efter underrättelseoperationen i Stockholms skärgård hösten 2014, då Försvarsmakten och regeringen slagit fast att Sverige kränkts av främmande makt, inkom en rad observationer där privatpersoner uppfattat sig ha sett någon form av undervattensverksamhet. De flesta observationer är nu utredda, men ytterligare analysarbete och sammanställning behövs innan en slutrapport till Överbefälhavaren kan överlämnas senare i vår.

– Bara efter ett omfattande och tidskrävande analysarbete går det att bedöma observationer och det är enbart Försvarsmakten som kan styrka sanningshalten i observationerna. Försiktighetsprincipen gäller därför från Försvarsmaktens sida i att dra snabba eller definitiva slutsatser kring det som framställs som observationer i media, säger Ola Truedsson.

En av höstens många observationer gjordes den 31 oktober – en observation som blivit medialt uppmärksammad. Försvarsmakten kommenterar generellt sett inte enskilda påstådda observationer eller spekulationer, men väljer i detta specifika fall att göra ett undantag beslutat av Överbefälhavaren.

– Det gör vi för att bringa klarhet i vad det var som på ett fotografi uppfattades vara en ubåt, men som vi nu med visshet vet var en civil arbetsbåt. Det vi nu gör offentligt är en av flera delar i vårt analysmaterial kring observationen. Orsaken till att vi inte visar upp alla analysmetoder och förmågor är att vi inte vill röja dem, men den beskrivna analysmetoden är fullt tillräcklig. Vi är helt säkra på vår slutsats, säger Ola Truedsson.

Slutsatsen bestyrks av de fyra publicerade bilderna som finns i ett separat dokument

Bild 1 är en referensbild tagen på exakt samma geografiska plats som bilden tagen den 31 oktober. I bilden finns gula referenslinjer inlagda mellan flera kända fasta punkter i terrängen, exempelvis fyrarna Elfviksgrund, Granholmen och Stora Höggarnsbank som också finns inlagda i bilden. Dessutom finns den gröna styrbordsbojen vid Elfvik inlagd som punkt.

Bild 2 är det foto som togs den 31 oktober. På fotot syns ett oidentifierat föremål som tycks göra fart genom vattnet. Föremålet är inringat med blå färg. Dessutom finns ett annat, av Försvarsmakten identifierat fartyg inringat med grön färg. Samma gula referenslinjer som i bild 1 finns inlagda i bild 2. Via metadata i fotot är det fastslaget att fotot är taget den 31 oktober klockan 14.29:09 UTC.

Bild 3 visar ett sjökortsutdrag över aktuellt område, med samma gula referenslinjer inlagda. Dessutom finns här en lila rektangel, vilken är den möjliga area som det oidentifierade föremålet på bild 2 kan befinna sig. Den lila rektangeln är framräknad med hjälp av de gula referenslinjerna. Den lila rektangeln är cirka 700 meter lång och 100 meter bred.

Bild 4 visar ett digitalt sjökort över samma område som i bild 3. Här återges AIS-målspår från tre fartyg som rört sig i området under aktuell tidsrymd. AIS är en sändande transponder som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från land.  Den lila rektangeln är också inritad i det digitala sjökortet, liksom de tre målspåren med tidsangivelser: det gröna målspåren (fartyget går nu samma rutt tillbaka jämfört med tidigare på dagen), det röda målspåret samt slutligen det blåa målspåret som visar den civila arbetsbåtens färdväg. Det blåa målspåret svarar alltså mot den blåa cirkel som visas i bild 2. Av information från AIS kan därför utläsas att när fotot i bild 2 tas, så befinner sig AIS-transpondern från den aktuella civila arbetsbåten i den lila rektangelns area.

Det finns ingen annan sändande AIS-transponder i den lila rektangeln när bild 2 tas.

Inga andra oidentifierade föremål syns i bild 2 när AIS-målspårning i området sker.

Det mänskliga ögat är fortfarande en väldigt bra sensor, så Försvarsmakten uppmanar därför allmänheten att även fortsättningsvis kontakta myndigheten kring iakttagelser i skärgården och till havs.

– Vi värderar varje inkommen observation för sig och hanterar dessa, inklusive eventuell personlig kontakt, enligt en mycket noggrann rutin utformad av underrättelsetjänsten. Alla som observerar något och rapporterar det kan vara säkra på att vi av hänsyn till individens personliga integritet inte lämnar ut deras personuppgifter, säger Ola Truedsson.

Se film där Bengt Lundgren, Marintaktisk stab, förklarar Försvarsmaktens slutsatser.