Viktigt att fortsätta utreda föroreningar

Under senare år har förekomsten av perfluorerande ämnen, främst PFOS, i mark, grundvatten och ytvatten kring flygplatser och gamla brandövningsplatser uppmärksammats. Det är en viktig fråga anser också Försvarsmakten som nu genomför omfattande utredningar på de platser runt om i landet där släckskum med perfluorerande ämnen kan ha använts efter början av 1980-talet.

Sedan uppgifter framkommit om att det finns föroreningar av dessa ämnen i vattentäkter har Försvarsmakten bedrivit ett omfattande utredningsarbete. Det är ännu inte tydligt på alla platser vilka de bakomliggande orsakerna till kontamineringen kan vara men Försvarsmakten kommer fortsätta utreda. 
- Det här är ju ämnen som använts inom många olika områden i samhället under mer än 50 år, och spridningen får betraktas som ett nationellt problem. I några fall förefaller Försvarsmaktens verksamhet vara den huvudsakliga källan, säger Folke Borgh chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet. 
Försvarsmakten har liksom andra användare i Sverige, Europa och övriga delar av världen använt dessa släckmedel som utvecklats för att snabbt och effektivt släcka oljebränder och därmed rädda liv.

Upptäckterna har gjorts i närheten av gamla brandsläckningsplatser på flera håll i landet, bland annat i Tullinge, Kallinge, Halmstad och Uppsala. Sammanlagt utreds cirka 20 platser. Utredningarna genomförs under löpande kontakt med tillsynsmyndigheten Generalläkaren och berörda kommuner och länsstyrelser. Ambitionen är att få en samlad bild av läget vid årsskiftet eller tidigt under 2015. Att utredningarna tar tid beror bland annat på att kapaciteten hos upphandlade konsultföretag är begränsad.

Försvarsmakten deltar i ett nätverk av myndigheter och andra användare som leds av Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen. Nätverkets uppgift är att sprida information och kunskap, och samordna sökandet efter fungerande saneringsteknik. Syftet med utredningarna är inte bara att klargöra bakomliggande faktorer och orsaker utan också att tillsammans med andra ansvariga myndigheter och användare försöka hitta fungerande tekniska lösningar för sanering.

-Vi utreder möjliga platser enligt det ansvar vi har enligt miljöbalken. Det är väsentligt att tillsammans med andra söka tekniska lösningar för framtida sanering. Frågan om eventuellt ekonomiskt ansvar för bl. a. skyddsåtgärder i vattentäkter kommer senare och får utredas i varje särskilt fall, fortsätter Folke Borgh.

PFOS är ett filmbildande ämne som är oerhört effektivt i brandsläckningsskum då det kväver elden väldigt snabbt och Försvarsmakten, civila flygplatshållare och kommunal räddningstjänst har använt sig av skummet, både i övningar och vid skarp brandbekämpning. Det skum som Försvarsmakten använde bytte recept år 2005 och övergick då från innehåll av PFOS till PFOA. PFOA är i dag inte förbjudet men ligger på en lista inom EU över sådant som kanske borde bli det.

2008 förbjöds PFOS i kemiska produkter och varor i EU men det var fram till juni 2011 tillåtet att använda brandsläckningsskum med PFOS som tillverkats och sålts före slutet av december 2006. PFOS tillverkas och säljs fortfarande på flera håll i världen, och finns i varor med smuts- och vattenavstötande funktion som till exempel emballage,textilier, rengöringsmedel, golvpolish och ytbeläggning på kokkärl.

PFOS är långlivat i naturen och ännu finns ingen bra teknik för att sanera mark som förorenats av dessa ämnen. Rening av vatten kan i vissa fall göras med kolfilter. Halterna i mark och vatten mäts i nanogram, det vill säga miljarddels gram vilket innebär att utredningarna måste ske med mycket omfattande noggrannhet. Som exempel kan nämnas att textilplagg som tillexempel handskar, byxor och jackor som impregnerats med perfluorerande ämnen och bärs av provtagare kan förorena jord- eller vattenprover.