Försvarsmakten utreder föroreningar vid brandövningsplatser

PFOS, perfluorerade alkylsyror, har upptäckts i kommunala dricksvattentäkter i Tullinge, Uppsala, Ronneby och Halmstad. Försvarsmakten utreder nu om det släckskum som använts på brandövningsplatser i närheten kan vara en huvudsaklig eller bidragande källa. Försvarsmakten ser allvarligt på frågan och prioriterar utredningsinsatser.

Brandsläckningsskum med en viss typ av filmbildande ämne, PFOS, användes inom Försvarsmakten fram till 2008 då ämnet förbjöds inom EU. Släckmedlet användes även inom kommunal räddningstjänst.

Efter att uppgifter framkommit om föroreningar i vattentäckter utreder Försvarsmaktens miljöprövningsenhet nuvarande och nedlagda brandövningsplatser för att skapa en lägesbild för fortsatt hantering av miljöfrågan. Sammanlagt rör det sig om cirka 20 platser och arbetet sker i nära kontakt med tillsynsmyndigheten Generalläkaren. 

Vid Tullinge, Ronneby och Halmstad har samband med Försvarsmaktens verksamhet visat sig vara sannolik. I Uppsala inväntar Försvarsmakten slutrapport från omfattande undersökningar av grundvatten. Hittills visar utredningsresultaten inget samband mellan den 1992 nedlagda brandövningsplatsen på Luftstridsskolan, LSS, och den kontaminerade vattentäkten som ligger cirka 5 km därifrån. Någon begäran från kommunens miljöfunktion att göra egna kontroller har inte ställts till Försvarsmakten.

Om och när samband kan konstateras vid förorening av vattentäkter kring brandövningsplatserna kommer Försvarsmakten att ta det ansvar som följer av reglerna i miljöbalken. Det kommer då att krävas ett samarbete med berörda kommuner kring åtgärder och kostnader.

Inte bara i brandsläckningsskum

Perfluorerade alkylsyror förkommer också i textilier som impregneringsmedel samt i rengöringsmedel och i viss industri. På grund av den omfattande användningen under de senaste 50 åren av dessa ämnen är spridningen stor och återfinns som bakgrundsnivå i stort sett överallt. Halterna mäts i nanogram, det vill säga miljarddels gram per liter.

Livsmedelsverket har nyligen gått ut med en rekommendation om åtgärdsnivå beträffande innehåll av dessa ämnen i dricksvatten.

Det finns dock ännu inga beslutade rikt- eller gränsvärden i Sverige för acceptabla nivåer. Det saknas för närvarande bra utvecklad teknik för att sanera mark som förorenats av dessa ämnen, men rening av dricksvatten kan ske med kolfilter. Bortgrävning har bedömts i vissa fall kunna öka spridningen.

För att få en samlad beskrivning av kunskapsläget beställde Försvarsmakten förra året en rapport av FOI. Rapporten hittar du här: Perfluorerade ämnen i jord