De arbetar heltid med brigadförmåga

Nyligen avslutades övningen Brigstri där brigadchefen tillsammans med brigadstaben hade som uppgift att leda en brigad.
– För oss är det viktigt med en övning där brigad- och bataljonsledningsförmåga övas. Vi arbetar heltid med brigadledning och då behöver vi den här typen av övningar för att vi ska bli bättre, även om vi redan idag har förmågan att leda en brigad, säger Daniel Källman stabschef i brigadstaben.

Daniel Källman diskuterar med stf brigadchef. Foto: Peter Berggren/FOI

Brigstri är en övning där brigad- och bataljonsledningsförmåga tränas. Den här gången var övningens kontext att Sverige var i krig med Grannland. Detta innebar att brigadchefen tillsammans med brigadstaben skulle leda brigaden i ett högintensivt reguljärt krig.
– Under en längre tid har övningar bedrivits med inslag av internationella scenarion, mer fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser under någon form av mandat från FN således ofta med lägre intensitet. Under Brigstri14 var Sverige i krig, där nationens oberoende stod på spel.

Ledningssystem här och nu

Under övningen användes de ledningssystem som för närvarande finns att tillgå i Försvarsmakten och inte något ledningssystem som eventuellt kan komma i framtiden. Daniel berättar att detta görs för att ha ledningsförmåga ”här och nu” med befintliga system om kriget kommer ”här och nu”.
– Kunskapen finns redan i brigadstaben om ändock något rostigt. Det går att leda en brigad utan tillgång till avancerade ledningssystem. Det finns till och med fördelar när officeren tvingas står framför kartan och diskuterar taktik istället för att bedriva management bakom en bildskärm.

Under Brigstri fick rätt chefer och rätt staber tränar tillsammans. Detta innebar till exempel att regementets bataljonschefer liksom chefer från andra bataljoner och funktioner fanns på plats.
– Detta är helt avgörande för att förstå varandra, minska friktioner och möjliggöra tempo i operationen. Ledning handlar först och främst om att påverka människor. Det är genom människors vilja eller avsaknad av vilja som striden vinns eller förloras. Brigadchefen och vår uppgift i staben är att formulera vad som skall uppnås. Sedan är det upp till brigadens direkt underställda chefer att finna kreativa lösningar på hur det ska göras. Att öva är ett oersättligt sätt att träna på detta samspel mellan olika chefer, säger Daniel.

Ökad ledningsförmåga

Under övningen var brigadstaben fältgrupperad och på plats fanns ledningskompaniet som betjänade stabsplatsen under övningen. Något som Daniel tyckte de gjorde på ett professionellt sätt.
– Det märks att kompaniet och brigadstaben tidigare hade övat och tränat tillsammans vid flera tillfällen då mottagningen av staben gick nästan sömlöst. Detta är en viktig byggsten i brigadens ledningssystem.

2.Brigadstaben, som är Försvarsmaktens stående brigadstab, kan redan idag leda en brigad. Övningen Brigstri är en viktig del att öka brigad och brigadledningsförmågan.
– Detta har Brigstri14 bidragit till. Brigstri är också en viktig del i att göra arméns svärd vassare. Att samträna högre ledningsnivåer tar tid därför är det viktigaste budskapet att vi armén måste öva, öva, öva. Det är helt avgörande för att göra arméns svärd vasst, avslutar Daniel Källman.