Fördjupat svensk-finskt samarbete

I slutet på 1990-talet, inleddes ett bilateralt samarbete mellan Amfibieregementet och finska Nylandsbrigad. Nylandsbrigad är en del av finska marinen och är Finlands enda svenskspråkiga förband. Nylands brigad är ansvarig för utbildnigen av Finlands kustjägar- och kustförsvarstrupper. Till en början genomfördes samarbetet i huvudsak mellan förbandens respektive kustjägarkompanier där man genomförde gemensamma utbildningar och övningar.

Finska och svenska fartyg och båtar används både som transportmedel såväl som vapen eller ledningsplattform
Finska och svenska fartyg och båtar används både som transportmedel såväl som vapen eller ledningsplattform
Förbandens fartyg och båtar används både för trupptransport såväl som för vapen-och ledningsplattformar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vid gemensamma övningar har många olika scenarion övats. Här övades upplopp
För att kunna lösa varierande uppgifter, har gemensamma övningar varit flexibla Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stor vikt har lagts vid sjukvårdsutbildning och övning. Skadad evakueras sjövägen
Stort fokus har varit på sjukvårdsmoment, här evakuerades skadade med båt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Erfarenheterna av samarbetet var väldigt positivt och utvecklades senare till att omfatta hela förbanden med en målsättning att utvecklas mot en gemensam amfibiestyrka för att lösa uppgifter inom ramen för krishanteringsoperationer.  En Svensk-finsk amfibiestyrka började ta form, och benämndes Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU).

Gemensamma utbildningar och övningar har bedrivits både i Sverige såväl som i Finland. Vid övningar har stort fokus varit på att utveckla en gemensam taktik, stridsteknik och att hitta rätta metoder för att leda förbandet i olika uppgifter inom konfliktskalan. Andra viktiga mål har varit att hitta gemensamma former kring orderuttryck, taktik, metoder, funktionsprinciper och inte minst säkerhetsbestämmelser. Utvecklingen har omfattat alla nivåer, från den enskilde soldaten till bataljonsnivån.

Nordiskt försvarssamarbete

Genom åren har samarbetet intensifierats och en del viktiga milstolpar har uppnåtts. År 2004, undertecknades ett samförståndsavtal mellan Sverige och Finland, med huvudsyfte att underlätta samarbetet genom att tydliggöra riktlinjer och överenskommelser vid utbildningar och övningar mellan nationerna. Nästa steg togs 2007, då nationerna anmälde respektive amfibieenhet till olika styrkeregister inom EU, Nato och FN. Dessa styrkebidrag har legat till grund för den fortsatta utvecklingen av den gemensamma amfibiestyrkan.

Under 2009, inrättades Nordic Defence Cooperation (Nordefco), som ett led i att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet. Nordefco är en samarbetsstruktur som har till syfte att stärka de ingående ländernas egna försvar genom att hitta synergieffekter och gemensamma lösningar inom olika områden, såsom utbildning, övning, materiel eller gemensamma insatser.

 

Målsättningsdokument undertecknat

Inom ramen för utvecklingen av den svensk-finska amfibiestyrkan, har det sedan hösten 2013 pågått ett revideringsarbete gällande målsättningsdokument för enheten, benämnt Swedish Finnish Amphibious Concept 2014. Dokumentet utgör en grund för organisatorisk, taktisk och förmågemässig utveckling av Swedish Finnish Amphibious Task Unit. Dokumentet är ett ramverk för utbildningar, övningar och insatsförberedelser. Den beskriver dessutom vad förbandet är dimensionerat för, det vill säga vilka uppgifter SFATU ska kunna lösa.

Det är ett levande dokument som cheferna för de respektive förbanden kan revidera när så behövs, det är således inget bindande dokument.

Den 24 mars undertecknade chefen för Amfibieregemente, överste Peder Ohlsson och chefen för Nylands brigad, kommodor Olavi Jantunen, varsitt målsättningsdokument.

– Undertecknandet av dokumentet är ett viktigt steg för oss. Vårt samarbete har pågått under lång tid, det känns därför väldigt bra att vi har kommit så långt som att underteckna ett målsättningsdokument, sa Peder Ohlsson

Både Peder Ohlsson och Olavi Jantunen, uttryckte att de kände att det finns ett tydligt politiskt stöd i det fortsatta arbetet med utvecklingen av den gemensamma amfibiestyrkan.

– Det här är ett ytterst viktigt samarbete ur många aspekter, bland annat att vi kan stödja varandras förbandsutveckling. I Finland används ofta vårt svensk-finska samarbete som ett bra exempel på ett lyckat koncept, sa Olavi Jantunen.

Nato snabbinsatsstyrka

Utöver det nordiska samarbetet, fick Sverige hösten 2013, klartecken att gå med i Nato snabbinsatsstyrka (NRF/RFP) - en allsidigt sammansatt enhet som med kort varsel ska kunna sättas in över hela världen. Ett svenskt deltagande sträcker sig från 2014 till 2016, där regeringen har lämnat förslag på olika förbands deltagande. För Amfibieregementets del, har man föreslagit ett amfibiekompani under 2015 (NRF15). Finland har sedan tidigare anmält sitt deltagande med sin amfibieenhet och genomför planering och förberedelser för ett deltagande i NRF15. Respektive länders anmälda NRF-bidrag, skulle kunna utgöra ett gemensamt styrkebidrag, men där är vi inte ännu. Inför en eventuell insats med NRF med våra respektive förband, kommer det att genomföras en styrkegenereringskonferens som i sin tur fastställer vad respektive nation kan komma att bidra med. Vad det blir, eget eller tillsammans med Finland eller någon annan nation är i dag för tidigt att säga.

 

 

NRF= Nato Response Force (snabbinsatsstyrka)

RFP= Response Forces Pool (förstärkningsstyrka)