Försvarssektorn antar gemensamma miljömål

Fredagen den 17 januari skrev Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall på den avsiktsförklaring som fastställer Försvarssektorns nya gemensamma miljömål och fokusområden. Peter var den sista av Försvarssektorns myndighetschefer som skrev under dokumentet med avsiktsförklaring om ett utvecklat samarbete inom miljöområdet.

De sektorsgemensamma miljömålen och fokusområdena är en viktig del för att Försvarssektorns myndigheter tillsammans ska kunna bidra till att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

De fokusområden och miljömål som är satta för perioden (2014-2016) är inom energi- och kemikalieområdet. Dessa ersätter inte respektive myndighets miljöarbete, utan ska ses som ett komplement och möjlighet till samordningsvinster med ett nationellt fokus.