Försvarsmakten sparade 2011

Försvarsmakten har anslagssparat drygt 400 miljoner kronor på förbandsanslaget under 2011. Det framgår av preliminära siffror som lämnats till regeringen. Anslagssparande är den del som Försvarsmakten planerar att få använda för nästkommande budgetår.

Av de totala anslagen om cirka 40 miljarder kronor har 1,5 miljarder inte använts. Av denna summa har Försvarsmakten själv kunnat förfoga över cirka 1 miljard.

De internationella insatserna har haft lägre kostnader än beräknat, cirka 500 miljoner kronor, bland annat därför att utgifterna för infrastruktur och logistik i Afghanistan kunnat reduceras.

För Försvarsmaktens förbandsanslag pekade prognoser tidigt 2011 på att det som kallas ledighetsskulden, det vill säga de pengar myndigheten har att betala till personal som har rätt att ta ut ledighet, var större än väntat. Till det kom uppgifter om att pensionsutbetalningar skulle bli mer kostsamma än planerat. Dessutom gick rekryteringen så bra att gruppbefäl, soldater och sjömän anställdes tidigare än beräknat vilket ytterligare ökade kostnaderna.

För att inte riskera ett överutnyttjande av de tilldelade anslagen vidtog Försvarsmakten ett antal åtgärder. Bland annat reducerades övningsverksamheten.

Det preliminära resultatet visar nu på ett gynnsammare utfall än tidigare prognoser. Anslagssparandet på förbandsanslaget, cirka 400 miljoner kronor, kan nu användas till en fortsatt reformering av Försvarsmakten under 2012. Bland annat kommer det att märkas genom att övningsverksamheten förstärks och tidigareläggning av vissa soldatanställningar.

Försvarsmaktens årsredovisning fastställs i sin helhet och lämnas till regeringen den 22 februari.