Årets stora marinövning genomförd

Marinens nationella övning Swenex 20 är precis avslutad. Fartyg och logistikenheter, övningsledning och amfibiesoldater kan tillsammans med övriga deltagare vända hem och hämta andan efter cirka tio dagars övning.

I tio dagar har marinens samtliga förband deltagit i Swenex 20, Swedish Naval Exercise. Övningen har ägt rum både på väst-, syd- och ostkusten samtidigt. Omkring 2 000 personer har övat sjöfartsskydd, ubåtsjakt, sjömålsstrid, logistikförsörjning och mycket mer. Övningsledare Jonas Källestedt sammanfattar den avslutade övningen. Foto: Jonas Helmersson, Viktor Persson, Rickard Törnhjelm, Jimmie Adamsson, Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Målsättningen med övningen har bland annat varit att träna samordnad sjömålsstrid och sjöfartsskydd. Besked om hur väl träningsmålen har uppnåtts låter vänta på sig i några veckor, men de första indikationerna är mycket positiva. Att dra lärdom av det som övats och prövats är ett av de främsta syftena med varje övning.

Marinbasen levererar förnödenheter till Amfibiebataljonen vid ett stort försörjningsmoment under Swenex 20.
Försörjning till de stridande förbanden är lika viktigt som allting annat. Här levererar Marinbasens personal välbehövliga förnödenheter till amfibiebataljonen. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Ansträngt läge

De senaste åren har läget i vårt närområde blivit mer oförutsägbart. Dessutom befinner vi oss i en period där vårt samhälle ställts inför stora utmaningar i och med spridningen av coronavirus.
– Försvarsmaktens uppgift är att ha beredskap för att skydda Sverige mot väpnat angrepp, oavsett vilken situation vårt land befinner sig i. Det gör det än viktigare att vi tränar och utvecklar våra förmågor också i perioder av ansträngt läge. I Swenex 20 har vi slipat på vår förmåga att skydda sjöfarten på västkusten, och tränat på att möta ett angrepp till sjöss på ostkusten, säger övningsledare Jonas Källestedt.

Övning trots coronapandemi

För att inte riskera spridning av coronavirus under övningen har flera extra åtgärder vidtagits. Bland annat en noggrann hälsokoll på deltagarna inför övningens start, höga krav på handhygien och att avstånd hålls i den mån det har varit möjligt.

Ett 15-tal större stridsfartyg tillsammans ett flertal mindre båtar, helikoptrar och stridsflyg har under knappt två veckors tid övat ute till havs i Hanöbukten och södra Östersjön, samt i Stockholms skärgård, runt Göteborg och i Blekinges kustband. Omkring 2 000 personer har deltagit i Swenex 20.

Nu återstår att återställa och rapportera in erfarenheter från deltagare på alla nivåer. Dessa kommer ligga till grund för kommande övningar i syfte att hela tiden utveckla och stärka marinens förmågor.