Marinen - där den behövs, när den behövs

Årets största marinövning, Swenex 19, pågår just nu i trakterna kring Karlskrona, södra Östersjön och i Hanöbukten. Det är kända områden för den svenska marinen då många övningar tidigare har bedrivits här. Det som skiljer sig från normalbilden under perioden 12-24 oktober, är antalet fartyg och soldater som rör sig i dessa vatten.

Amfibieskyttesoldater innan landstigning under tidigare övning. Amfibiebataljonen är ett verktyg bland flera inom marinen som kan användas för att etablera kontroll över viktiga leder in till hamnar. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Marinen övar under Swenex med enheter ur bland annat Helikopterflottiljen. Genom att kombinera förmågorna kan mer komplicerade uppgifter lösas på ett enklare sätt. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ubåtarna utgör en viktigt del av marinen och deltar i övning Swenex. Ubåtarna är mycket svåra upptäcka för en motståndare. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Under Swenex 19 övar cirka 2 000 soldater och sjömän på att försvara Sveriges territorium samt intressen i trakterna kring Karlskrona, södra Östersjön och Hanöbukten. I övningen deltar flera ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, ubåtar, helikoptrar, stridsbåtar, trossbåtar och andra fordon som behövs för att försörja de stridande enheterna till sjöss.

– Det svenska samhället är beroende av en fri och fungerande sjöfart så väl i fred, kris och krig. Där fyller marinen en viktig roll. Marinens uppgift är, förutom att skydda Sverige mot en angripare, att säkerställa att viktiga hamnar och leder förblir öppna och tillgängliga. Genom att öva marinen ökar vi vår förmåga till just detta, därför är övning Swenex 19 viktigt,  säger överstelöjtnant Joakim Kindahl ställföreträdare chef för Amfibieregementet.

Var en motståndare väljer att angripa kan vara svårt att förutspå. Marinen har därför, med hjälp av sensorer, alltid koll på de fartygsrörelser som sker i Sveriges närområde. Det är med hjälp av sensorerna som personalen tidigt, kan upptäcka en motståndare långt innan den närmar sig svenskt territorium. Tack vare plattformar som fartyg, stridsbåtar och fordon samt tillförda helikoptrar kan marinen med kort varsel förflytta sig från sina respektive hamnar till det område den behövs som mest, för att där möta en motståndare.

Under inledningen av Swenex 19 testades flera förbands förmåga till att snabbt kasta loss och bege sig till nya områden. Flottans fartyg från Berga och Karlskrona befann sig inom kort i södra Östersjön och i Hanöbukten. Amfibieregementet kunde tack vare sina snabbrörliga stridsbåtar och fordon förflytta enheter från både Göteborg och Stockholm ner till Karlskronas skärgård, för att där påbörja lösandet av uppgift med stöd av bland annat Marinbasen. Redan i inledningen av övning Swenex 19 visar marinen att den är redo, och att den med kort varsel kan lösa sina uppgifter – där den behövs, när den behövs.