Första stora stabsövningen för blivande stabsläkare

Inom Försvarsmakten är militärt utbildade läkare en bristvara. Men, utbildning pågår och inom kort kommer distriktsläkaren Johan Nord från Boden att ingå i en artilleribataljon med befattning som stabsläkare.

Johan Nord (till höger) jobbar till vardags som läkare vid en av Bodens vårdcentraler. Johan utbildas just nu till reservofficer och deltog under övningen där han genomförde sin befattningsutbildning som stabsläkare. På bilden i samtal med artilleribataljonens stabschef major Thomas Dahlberg. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Brigstri genomfördes i Skövde där fokus var mekaniserad strid inom brigads ram. På bilden syns personal från Artilleriregementet som under övningen deltog med ett 50-tal officerare och soldater. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Samarbetet och möjligheten att lära känna varandra i staben bättre är något som chefen för artilleribataljonen, överstelöjtnant Magnus Degerlund betonar som viktigt. "Det ska gå upp och ned i tempot samtidigt som de olika funktionerna och stabsmedlemmarna ges möjlighet att samarbeta med varandra. Detta för staben framåt och vi blir vassare i vår uppgift". Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Tommy Sjödén (till vänster) är ställföreträdande chef för både Markstridsskolan och tredje brigaden. Under övningen agerade han i rollen som brigadchef. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Den senaste veckan har fänrik Johan Nord från Boden varit en av cirka tusen officerare och soldater som deltagit i Försvarsmaktens stora ledningsträningsövning, Brigstri som leds av Markstridsskolan i Skövde.


Särskild officersutbildning

Johan Nord jobbar till vardags som läkare vid en av Bodens vårdcentraler. För lite drygt ett år sedan bestämde han sig för att ta chansen och utbilda sig till reservofficer via ett snabbspår som Försvarsmakten införde för två år sedan - Särskild Officersutbildning (SOFU). Efter examen kommer Johan att tillhöra Artilleriregementet och 92:a artilleribataljon.

Utbildningen är en möjlighet som ges till individer som har mer än 180 högskolepoäng och besitter kompetenser som för Försvarsmakten är extra attraktiva, till exempel läkare eller akademiker med tekniska specialiteter. Efter säkerhetsprövning anställs individen och en årslång utbildning bestående av fem delar inleds; krigsvetenskap, ledarskap, officer i den militära professionen, taktik samt befattningsutbildning.


Johan Nord är nu i slutskedet av sin utbildning och genomförde under Brigstri sin befattningsutbildning som stabsläkare. Det är första gången som han gavs möjlighet att arbeta i en fulltalig stab.
– Jag fick visserligen lite artillerierfarenhet när jag gjorde lumpen i början av decenniet på I 19 som eldledare men denna övning är den första som jag gjorde i en stabsbefattning, förklarar Johan Nord.


Strid inom brigads ram

Fokus under Brigstri var mekaniserad strid inom brigads ram. Överstelöjtnant Tommy Sjödén är ställföreträdande chef för både Markstridsskolan och tredje brigaden. Under övningen agerade han i rollen som brigadchef.
– Markstridsskolan har under ett antal år genomfört Brigstri där bataljonernas ledningsförmåga inom brigadens ram står i fokus. I år var tre staber grupperade i fält; ingenjör, luftvärnet och tolfte motoriserade bataljonen. Det är viktigt att spelet och scenariot som driver övningen är dynamiskt samtidigt som vi i övningsledning är lyhörda för att olika bataljoner har olika kompetensnivå och därmed förmåga att lösa tilldelade uppgifter, sa Tommy Sjödén.

 

Lågt skadeutfall

Under övningen, som precis har avslutats, klarade artilleribataljonen sig bra ifrån skadeutfall medan andra bataljonsläkare hade väsentligt mycket mer att göra.
– Det har varit ganska lugnt men samtidigt har det inte varit för lugnt. Övningen har genomförts i ett bra tempo och för mig har det varit väldigt nyttigt att se hur bataljonsstaben fungerar och hur de olika befattningarna arbetar och samarbetar med varandra.


För Johan Nord väntas examen om mindre än en månad. Från övningen tar den blivande reservofficeren med sig framför allt två saker. Vikten av planering och kommunikation inom staben.
– Jag har än mer insett vikten av att ligga i förhand när det gäller planeringsarbetet samtidigt som det är viktigt att kommunikationen och dialogen internt inom staben fungerar utan friktioner.