Det svensk-finska marina samarbetet stärks ytterligare

Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG

2014 beslutades att den svenska och finska marinen ska vara redo att senast år 2023, vid behov kunna sätta samman en fullt fungerande gemensam sjöstyrka; Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG. Ambitionen är att SFNTG främst ska utföra uppdrag i det gemensamma närområdet i Östersjön. Det handlar bland annat om att tillsammans kunna genomföra skydd av sjöfart och sjöövervakningsuppgifter. För att leda styrkan finns en stab om cirka 25 personer, lika många från den finska som den svenska marinen. Vilka fartyg som ingår dimensioneras vid varje tillfälle beroende på vilken uppgift som behöver lösas.

Utbildning i de åtta stegen i PUT-metoden: planering under tidspress
Utbildning i de åtta stegen i PUT-metoden: planering under tidspress
Genomgång av de åtta stegen av PUT-metoden, Planering under tidspress. Delar ur den svensk-finska staben på utbildning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Sedan bildandet har SFNTG-staben övat vid såväl nationella som internationella övningar och successivt tränat ihop sig. Länderna turas om att ha högsta ansvaret, och när Sverige har posten som styrkechef är det en finsk stabschef och vice versa. Deltagarna i staben roterar konstant över tiden för att långt fler än de 25 personer som behövs, ska kunna besätta rollerna.

En handfull personer ur staben har även ett vidare ansvar genom att driva stabens utvecklings- och utbildningsfrågor. De utgör SFNTG:s Command Group, en form av projektledning. Även här är det lika stort finskt som svenskt deltagande. En av medlemmarna i Command Group är Kommendörkapten Magnus Berg från Fjärde Sjöstridsflottiljen.

- Arbetet löper på bra och ambitionen är hög från båda nationer, men det finns förstås ett antal uppgifter att lösa innan vi är redo 2023. Ett exempel är sambandsbiten, det är ju oerhört viktigt att vi kan kommunicera med varandra och vidare gentemot andra stödjande nationer som vi ju samarbetar med, säger Magnus Berg.

Planering under tidspress

Under den sista veckan i mars träffades flertalet medlemmar ur SFNTG-staben på Berga för att bland annat jobba med PUT-metoden (planering under tidspress), en bedömandemetod för att fatta snabba men så korrekta beslut som möjligt. Det är en svensk metod som tillsammans med andra metoder och modeller som SFNTG använder, ingår i den NATO-standard som både svenska och finska Försvarsmakten följer.
Gruppen gör ett bedömmandearbete på en ställd uppgift, det vill säga ta fram hur uppgiften ska lösas på ett så optimalt sätt som möjligt och använder PUT–metodens 8 steg för att gemensamt komma fram till en genomförandeidé.

För deltagarna är metoden i sig inte ny men individerna i gruppen är inte helt bekanta med varandra sedan tidigare.

– Det är ett bra sätt att lära känna varandra, de måste snabb komma in i ett diskussionsklimat, säger Ingeborg Widerberg från Sjöstridsskolan som har det övergripande ansvaret för genomförandet av utbildningsdagarna.

Utöver att just träna på beslutsfattande är också varje träff en form av kunskapsöverföring. Eftersom det hela tiden byts ut stabsmedlemmar behöver det ske en kontinuerlig överlämning. Nästa tillfälle som staben kommer jobba ihop blir under den internationella övningen Northern Coasts i Östersjön i september och då blir det chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen som har det yttersta ansvaret.