Marinövning Swenex 18 har startat!

Årets största marina övning

Marinens årligen återkommande gemensamma övning Swenex genomförs i år huvudsakligen längs ostkusten mellan Blekinge och Stockholms norra skärgård. Swenex 18 är årets största marina övning där i stort sett samtliga förband och enheter deltar.

Trossbåtar ur andra amfibiebataljonen. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Jämfört med förra årets mycket stora Försvarsmaktsövning Aurora 17 är Swenex 18 betydligt mindre, men för marinen är den inte mindre viktig. Marinen har möjlighet att planera och genomföra de olika övningsmomenten i stort sett helt enligt de marina förbandens primära behov och önskemål även om samverkan med andra delar ur Försvarsmakten, främst flygvapnet, till viss del påverkar övningsupplägget.

Övningen är uppdelad i två huvuddelar med en inledande fas där samtliga deltagare är väl införstådda med vad de olika momenten innebär. Under dessa dagar vet alla inblandade vad som kommer hända samt när och var detta ska genomföras. Övningens sista dygn däremot är styrda av ett scenario där övningsdeltagare på olika nivåer ska reagera på händelser som spelas in genom övningsledningens försorg.

Sjöstridsskolans chef, Magnus Jönsson är övningsledare under övningen.
— Swenex 18 är en mycket viktig del i uppbyggnaden av marinens förmåga och bidrar till ökad operativ förmåga i Försvarsmakten i allmänhet och i marinen i synnerhet, säger Magnus Jönsson.

Sjöstridsskolan har haft det övergripande ansvaret för planeringen i samverkan med övriga förband. Omkring 40 personer har varit involverade i planeringsarbetet.

De deltagande och övade officerarna, soldaterna och sjömännen leds under övningen av marintaktisk stab (MTS) och ytterst av marintaktisk chef (MTCH) i en så kallad Task Force-struktur. Parallellt med övningen bedrivs också den ordinarie skarpa verksamheten.

I Swenex 18 deltar cirka 15 större örlogsfartyg, och flera mindre enheter finns såväl till sjöss som på land. Dessutom medverkar Helikopterflottiljen med ett knappt 10-tal helikoptrar. Totalt kommer cirka 2 000 personer vara engagerade i övningen. Swenex 18 pågår fram till slutet på nästa vecka då förbanden återgår till ordinarie basering efter att ha genomfört en så kallad Hot Wash Up, en utvärdering där de första intrycken och erfarenheterna diskuteras.