Att synas eller inte synas, det är frågan

Swenex

Under Swenex 18 övar stora delar av Marinbasen för att öka sin militära förmåga.
Några av dem som övar är signatur- och vapenkontrollplutonen i Marinbasens logistikkompani.

Värmestrålningen (IR) mäts på fartyg över ytan. Här en snabb mätning av Aspöfärjan, en vägfärja som dagligen går mellan Trossö och Aspö i Karlskrona Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Innan mätningar kan ske på rörliga system krävs kontroll och kalibreringar av materiel. Ett sådant system är MOUSE. På bilden syns en MOUSE podd som väger ca 70 kg. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten
För att rigga en signaturmätning med MOUSE-systemet krävs minst fem stycken MOUSE mätpoddar. Dessa läggs ut enligt en speciell bana och fartyget kör över i samtliga kursriktningar. Här lastas materiel ombord inför utplacering till havs. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten
En mätbana kräver en djup och flat miljö som är relativt fri från yttre störningar t.ex. elledningar. Om något stör märks det vid kalibreringen och poddar kan behöva justeras i sin position. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

De marina enheterna är ständigt insatsberedda. Tillsammans med andra stridskrafter bidrar marinen till att skapa stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Sverige är med sin långa kust beroende av att marinen kan verka i alla konfliktnivåer, från sjöövervakning i fred till kustförsvarsoperation i krig. För att utveckla sina förmågor och lösa sina uppgifter övar marinen just nu i och med Swenex 18, bland annat på att mäta signaturer.

Signatur = spår efter fartyg

Med dagens avancerade sensorer blir det allt svårare för ett fartyg att inte synas. Detta för att allt som strålar ut eller reflekteras kan upptäckas av en motståndares vapen eller spaningssensorer.

– Fartygen är konstruerade så att de ska vara svåra att upptäcka men de lämnar alla ett eller annat spår efter sig. Det är avgörande att känna till hur väl man syns eller hörs i olika farter eller vinklar. Med den kunskapen kan fartygschefen välja att vända en fördelaktig sida mot motståndaren eller till exempelvis välja den fart som är svårast för en mina att kunna urskilja fartyget med, säger Patric som är ställföreträdande plutonchef.

Ett fartyg under drift påverkas på olika sätt som ger upphov till spår eller signaturer som kan upptäckas. Dessa mäts och behandlas genom kalibrering så att upptäcksbarheten reduceras. Det är Marinbasens Signatur- och vapenkontrollpluton med stöd av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som hjälper stridsfartygen att vara uppdaterade om hur väl de syns, hörs eller reflekterar radarsignaler genom att mäta fartygens signaturer.

Marinens fartyg mäts regelbundet i olika avseenden. Under vatten mäts akustik (fartygets buller) och magnetik (hur fartyget påverkar det jordmagnetiska fältet) samt tryck och elektriska signaturer. Ovanför ytan mäts radarsignaturen och värmestrålningen (IR).

Tidskrävande arbete

Marinbasens signatur- och vapenkontrollpluton är rörlig tack vare ett containersystem som innehåller en operatörscontainer och en så kallad supplycontainer. Plutonen har förmåga att lösa alla former av sinaturmätningar. För det rörliga systemet kan man börja mäta redan efter några timmar efter gruppering och man kan mäta fartyg både under och över ytan. Mätningarna görs på olika avstånd och vinklar mot sensorerna. Ett fartyg mäts/behandlas ett antal gånger per år och under övningen Swenex kommer både rörlig och fast mätning att övas.

– Att mäta signaturer är mycket komplext och tar lång tid att lära sig, närmare två år, berättar Patric. Han berättar vidare att plutonen är fördelad på cirka hälften militär och hälften civil personal, allt för att få så stor bredd som möjligt i kompetenserna.

Resultatet av mätningarna ska ge fartygschefen handfasta taktiska råd. I en stridssituation är det oftast önskvärt att visa så liten signatur som möjligt för att därigenom minska avståndet som en motståndare kan upptäcka. I fredstid kan det dock tvärtom ibland vara lämpligt att visa en stor signatur för att synas bättre då man kanske tydligt vill visa marin närvaro i ett område. Genom denna kunskap utvecklas taktiken och gör också fartygens motmedel effektivare. Kunskap gör fartygen vassare och bidrar till att avskräcka en angripare. Det är ytterst fartygschefen som avgör om mätning ska göras vid den aktuella hotnivån.