Gemensam regional grundsyn ska öka effekten i totalförsvaret

Militärregion mitt

Landshövdingarna i sju län har tillsammans med chefen för Militärregion mitt undertecknat ett gemensamt dokument som utgör grunden för planeringen av totalförsvaret inom Militärregion mitt. Nu fortsätter arbetet med att samordna det civila försvaret med det militära på mest effektiva sätt.

Idag, den 12 april, har landshövdingarna i sju län tillsammans med chefen för Militärregion mitt skrivit under ett gemensamt dokument som ska leda till en effektivare samverkan i händelse av höjd beredskap eller ett väpnat angrepp. På bild från vänster: Sven-Erik Östberg, Liselott Hagberg, Minoo Akhtarzand, Thomas Karlsson, Cecilia Schelin Seidegård, Per Bill, Ylva Thörn samt Göran Enander. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Chefen för Militärregion mitt, överste Thomas Karlsson, ser fram emot att fördjupa den civilmilitära samverkan i regionen. -Totalförsvar är nyckelordet, säger Thomas Karlsson. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

– Det är ett viktigt steg som vi tar nu genom att vi har ett grunddokument som talar om vad vi ska göra. Nästa steg blir att tillsammans ta fram en aktivitetsplan som talar om hur vi ska göra för att få en ökad effekt inom totalförsvaret i regionen, säger överste Thomas Karlsson, chef för Militärregion mitt.

Sommaren 2016 redovisade Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringsuppdraget om gemensamma grunder för en sammanhängande planering av totalförsvaret. Grunderna har sedan dess utgjort förutsättningar för planeringen av det svenska totalförsvaret på nationell nivå.

I dag, den 12 april, har landshövdingarna i sju län – Stockholm, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Gotland – tillsammans med chefen för Militärregion mitt undertecknat det gemensamma dokument som utgör grunden för planeringen av totalförsvaret inom militärregionen. Syftet är att ge en tydlig målbild och inriktning för samordningen av det civila och militära försvaret så att statliga regionala aktörer uppnår största möjliga totalförsvarseffekt till år 2020. Dokumentet ska också ligga till grund för de länsvisa regionala grundsynerna.

– Vi har sedan tidigare utarbetade rutiner för vem som gör vad i händelse av kris i fredstid, såsom översvämningar, bränder och terrorhot. Det är otroligt viktigt för oss att vi nu kan gå in i planering av vem som gör vad i händelse av höjd beredskap eller ett väpnat angrepp, säger Thomas Karlsson.

På regional nivå är länsstyrelserna högsta civila totalförsvarsmyndighet medan militärregionen ansvarar för planeringen av det militära försvaret. Ett modernt försvar skapas genom väl samhängande planering av det militära och det civila försvaret.