På västkusten mycket nytt

Marin samövning mellan 17:e bevakningsbåtkompaniet och tredje sjöstridsflottiljen

Under veckan genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet en samövning med personal och enheter ur 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen. Övningarna genomfördes strax utanför Göteborg och innehöll moment som skarpskjutning, minröjning och flera olika logistiska delar.

Lätt trossbåt lämnar förnödenheter till HMS Sturkö
Lätt trossbåt lämnar förnödenheter till HMS Sturkö
Trosstroppen lämnar förnödenheter till HMS Sturkö vid ett Lubo-moment. Foto: Kristoffer Jönsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona
HMS Carlskrona med grupperade prickskyttar vid ett bordningsmoment. Vinga i bakgrunden. Foto: Fredrik Gunnarsson/Försvarsmakten
Ambulansbåt tar emot skadad personal.
Trosstroppens ambulans genomför Medevac av en soldat med en fingerad skottskada. Foto: Andreas Green/Försvarsmakten
Skytt med kulspruta m/58.
HMS Rapp agerar närskydd åt HMS Sturkö under pågående minjakt. Foto: Andreas Green/Försvarsmakten

17:e bevakningsbåtkompaniet tillhör Amfibieregementet i Göteborg medan 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Det är mycket som skiljer de olika enheterna men faktum är att det också finns stora likheter – framför allt är alla tre krigsförband i marinen. De har gemensamma beröringspunkter och behöver därför öva tillsammans.

Under veckan genomförde enheterna två parallella övningar. Den ena övningen omfattade de flesta enheter på bevakningsbåtkompaniet och minröjningsfartygen HMS Ulvön, HMS Sturkö samt en landbaserad stödenhet för dessa från sjöstridsflottiljen. Fokus för övningen låg på inomskärs minjakt och hur de två förbanden kan understödja varandra.
– I veckans övningar har vi övat ur ett nationellt perspektiv med fokus på sjöövervakningsoperation och hävdande av vår territoriella integritet enligt tillträdesförordningen, säger major Johan Wallin, kompanichef för 17:e bevakningsbåtkompaniet.

Bordningstroppens ribbåt tas hem på HMS Carlskrona efter bordning.
Bordningstroppens ribbåt tas hem på HMS Carlskrona efter bordning. Foto: Johannes Kinghed/Försvarsmakten

I det första delmomentet av övningen var bland annat sensoroperatörer ur bevakningsbåtkompaniet samgrupperade med sjöstridsflottiljen operatörer för fjärrstyrda undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicles - Rov). Syftet med momentet var att dels öka förmåga till detektering av dykare och att Rov-operatörerna och röjdykarna ska öka sin förmåga att röja minor. Under veckan genomförde dessutom bevakningsbåtkompaniets sensorpluton skarpskjutning med sina handburna vapen från HMS Ulvön. För att öva logistiska moment genomfördes till exempel sjukvård som omfattade avtransport av sårade och sjuka med kvalificerad vård (Medical Evacuation – Medevac) från fartygen med kompaniets ambulans och avtransport till närmsta kvalificerade vårdplats (Casualty Evacuation – Casevac) med vanlig stridsbåt. För att öva försörjning genomförde enheterna en laddning utan bunkringsomgång (Lubo) där trosstroppens lätta trossbåt levererade förnödenheter till de två fartygen.

Den andra övningen omfattade kompaniets bordningstropp och HMS Carlskrona. Troppen och fartyget är inga främlingar för varandra och senast 2013 genomförde de insatsen ME 03 i Adenviken tillsammans. 
– Övningarna har varit lyckade och uppskattade av de deltagande enheterna, och de erfarenheter som dragits kan mycket väl lägga grunden för framtida samövningar mellan förbanden, säger Johan Wallin.