Marinstridsdagar med temat ”Gråzon”

Årets marinstridsdagar i Karlskrona och på Berga är nu avslutade. Marinstridsdagarna är ett forum för Marinchefen att samla marinens personal för att både sprida information såväl som att dela erfarenheter. Dagarna har alltid ett tydligt tema blandat med intressanta och aktuella föreläsare ofta kopplade till marinens verksamhet.

Marinchefen Jens Nykvist och marintaktisk chef Anders Olovsson, inledde med att tacka personalen för ett gediget arbete under 2017. De gjorde också en återblick men framförallt var det fokus på framtiden och gråzonsproblematiken. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fredrik föreläste om värdegrund på ett mycket inspirerande sätt. Ett extremt viktigt och alltid aktuellt ämne. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinens musikkår spelade under dagarna i Karlskrona såväl som här på Berga, mycket uppskattat. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Polisen föreläste om terrordådet på Drottninggatan. Det finns många beröringspunkter mellan myndigheternas verksamhet och även polisen verkar i en gråzon. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vice rektor för Försvarshögskolan Ewa Skoog Haslum, (på väg upp på scenen) tillsammans med marinförvaltaren Anders Wiberg, föreläste om olika utbildningar inom Försvarshögskolan och om kommande förändringar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Utöver marinens egen personal inbjuds i regel andra myndigheter att delta såsom till exempel Försvarsmaktens materielverk (FMV), polismyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), för att nämna några. Vilka som inbjuds är också kopplade till vilket tema som dagarna har, i år var temat ”Gråzon”.  Gråzon är en extrem komplex och otydlig situation där landets säkerhet utsätts för olika hot under fredstid men befinner sig samtidigt inte i krig. I den Militärstrategisk doktrinen (MSD), beskrivs hur dessa svårigheter bildar en spänning mellan den inre och yttre säkerheten.

– Marinstridsdagarna är ett fantastiskt forum för att kunna samla marinens personal, sprida information samt dela erfarenheter genom seminarier och diskussioner. För mig är det också viktigt att ta upp aktuella ämnen som påverkar marinens dagliga verksamhet. Årets tema gråzon påverkar oss i allra högsta grad. Vårt samhälle utsetts dagligen för påfrestningar som på olika sätt påverkar oss alla. Det kan vara allt i från en cyberattack till ett terrorattentat. På konfliktskalan är det inte krig men det är ändå ett hot mot landets säkerhet. Detta måste vi kunna hantera och bemöta för att fortsätta att skapa stabilitet och säkerhet, sa marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.

Försvarsmakten ska tillsammans med övriga totalförsvaret verka konfliktförebyggande för att skapa tröskeleffekt och förhindra gråzonsproblematiken. För marinens del innebär det att verksamhet bedrivs dygnet runt året om i skärgårdsområden och ute till havs. Närvaro är vitalt för att hitta en eventuell ”trigger” som avviker av alla de fartyg som passerar Östersjön (cirka 125 000 årligen). Drygt 80 procent av all import och export går via havet och det kommer med största sannolikhet även vara fallet i händelse av ökad osäkerhet. Parallellt deltar eller genomför marinen också internationella insatser som en del i konfliktförebyggande åtgärder.

– Gråzonsproblematiken är en utmaning, inte bara för oss i marinen utan för hela samhället. Det krävs noggranna analyser och samverkan mellan myndigheterna för att identifiera vad som är ett hot mot vår säkerhet och som inryms inom gråzon. Styrkan med marinen är att vi redan i dag tränar och övar för att verka i hela konfliktskalan. Med professionell personal, hög tillgänglighet på fartyg och förband, närvaro, uthållighet och enheter med förmåga till den väpnade striden bygger vi tröskeleffekt, sa marinchefen.