Marin logistik, ett nordiskt intresse

Samtidigt som övningen Northern Coasts inleddes genomfördes den nordiska logistikkonferensen med marin inriktning i Karlskrona inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Val av tid och plats för konferensen var inte en slump utan en medveten planering för att koppla ihop konferensens målsättning från 2016 att upprätta en gemensam nordisk logistikstödjepunkt (nordiskt Forward Logistics Site, FLS) i Karlskrona under den marina övningen Northern Coasts, Noco 17.

Logistiken är en förutsättning för att de marina förbanden ska kunna lösa uppgifter, hemma eller internationellt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kommendörkapten Anna Öhrn var mycket nöjd med konferensen och ser fram emot att fortsätta den gemensamma utvecklingen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Peter Flygare som under Noco 17, är chef för den nordiska FLS, berättade och visade för konferensdeltagarna om upplägget. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Målsättningen från förra konferensen 2016, var att upprätta en nordisk FLS Under Noco 17. Detta var nu realitet och fungerade mycket bra. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Logostiken ska fungera oavsett om de marina förbanden befinner sig hemma eller utomlands. För att det ska fungera måste logistiken övas precis som man övar stridsmoment. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinchefen ser logistiken som mycket viktig och deltog under konferensen. "Marinen har stor erfarenhet från värdlandsstöd då vi har jobbat med de frågorna under många år". Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Inom flera områden pågår marina samarbeten mellan våra nordiska länder med syftet att bland annat skapa synergieffekter, ekonomiska vinster och framförallt att skapa en ökad militär förmåga, nationellt och tillsammans med andra. Under Noco 17 evalueras som exempel den svenskfinska stridsgruppen Swedish- Finnish Naval Task Group, SFNTG, med målsättnigen att uppnå initial förmåga, Initial Operational Capability, IOC. Enkelt beskrivet innebär det att förbanden tillsammans ska uppnå en gemensam förmåga att bland annat genomföra sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart. Ett annat samarbetsområde är logistik där Sverige, Finland, Norge och Danmark tillsammans utvecklar logistikfunktionen inom de marina förbanden för att hitta samordningsvinster och metoder för att enklare kunna stödja varandra vid insatser och övningar.

Värdlandsstöd

Logistikkonferensen diskuterade även en framtida målsättning att upprätta ett nordiskt stående Technical Arrangements, (TA). TA är en juridisk överenskommelse som beskriver vilket värdlandsstöd länderna kan förväntas få vid en övning som till exempel Noco eller Aurora 17. Inför varje övning, utbildning eller annan nordisk gemensam verksamhet, utarbetas nya TA. En målsättning är att utarbeta en stående TA mellan de nordiska länderna som ska gälla över tiden vid varje gemensam övning. Att inför varje gemensam verksamhet utarbeta en TA, är enormt resurskrävande och ett fastställt underlag skulle spara oerhört mycket arbete samt möjliggöra värdlandsstöd även utanför övningstillfällena. Inom ramen för det svenskfinska samarbetet är man i slutfasen med att fastställa ett stående TA som gäller för stridsgruppen, en förhoppning är att översprida den till övriga nordiska länder.

– Marinen har bedrivit värdlandsstöd under minst femton år där vi har utarbetat TA så för oss är det naturligt och självklart att hantera de här frågorna. Man måste dock komma ihåg att värdlandsstöd omfattar så mycket mer än enbart logistik, det finns dessutom civila aktörer som omfattas av TA. Marinen ligger väl framme i arbetet och under Noco är det utmärkt att vi kan utveckla en gemensam syn på i det här fallet hur logistiken ska utvecklas inom ramen för det nordiska samarbetet, sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist som deltog under konferensen

Gruppen diskuterade också hur de nordiska länderna kan resursoptimera logistiken vid en gemensam insats. De besökte därför den under Noco 17 upprättade nordiska framskjutna logistiken, Forward Logistics Site, FLS. Där fick de se hur de nordiska länderna tillsammans hade byggt upp logistiken under övningen. För att kunna utveckla ett gemensamt koncept är det helt avgörande att genomföra gemensamma övningar för att metodutveckla och hitta gemensamma lösningar som tillsammans ger ökade samordningsvinster och inte minst, en ökad operativ effekt.

– Det nordiska samarbetet är mycket viktigt. Att upprätta ett nordiskt FLS under Noco 17 är ett konkret och bra sätt att visa att de nordiska länderna samarbetar. Detta var en av målsättningen som utarbetades vid nordisk logistikkonferens i Finland förra året. Det krävs nu ett fortsatt arbete med att etablera formerna för konceptet ”nordisk FLS” så att det sedan kan nyttjas vid så väl övning som vid internationell insats där de nordiska länderna deltar, sa logistikchef vid Marintaktiska staben kommendörkapten Anna Öhrn som stod som värd för Nordisk logistikkonferens.