Svensk-finskt försvarssamarbete inom marinen

Svenskt-finskt försvarssamarbete ger en ökad nationell förmåga och interoperabilitet som i sin tur bidrar till en ökad säkerhet i vårt närområde.

FISE-samarbete
FISE-samarbete
Genom åren har en gemensam taktik utvecklats mellan enheterna och samarbetet fungerar mycket bra på alla nivåer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
FISE-samarbete
Marincheferna, viceamiral Veijo Taipalus och konteramiral Jens Nykvist är mycket nöjda med det långt gående samarbetet. De har en regelbunden kontakt för att diskutera olika gemensamma frågor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
FISE-samarbete
Samövning med fartygsförband under den gemensamma övningen SWEFINEX, också den en återkommande övning med fokus på gemensam utveckling. Foto: Jimmy Adamsson/Försvarsmakten
FISE-samarbete
Samarbetet har kommit långt och i dag är det en naturlig del med gemensamma övningar där också enheter blandas med personal från de respektive länder. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
FISE-samarbete
Under övningar som BALTOPS har SFNTG tagit tillfället att öva som en gemensam styrka i syfte att öva i en multinationell kontext. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
FISE-samarbete
Med gemensamma resurser ökar vi förmågan att lösa till exempel sjöövervakningsuppgifter, detta i sin tur bidrar till att skapa stabilitet och säkerhet. Foto: Jimmy Adamsson/Försvarsmakten
FISE-samarbete
"Tillsammans kompletterar vi varandras förmågor, en ensam marin kan inte göra allt", sa marincheferna Taipalus och Nykvist. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har försämrats och blivit allt mer oförutsägbart vilket ställer högre krav på försvarsförmågan. Detta är inte en isolerad utmaning för Sverige utan gäller även andra försvarsmakter. Riksdag och regering har också i den försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar 2016-2020, varit tydlig med behovet av en ökad försvarsförmåga.

Komplettera varandras förmågor

Ett sätt att möta utvecklingen är att till exempel delta i multinationella övningar men också att utveckla ett gemensamt försvarssamarbete inom olika områden vilket den svenska och finska marinen har gjort. Samarbetet mellan den svenska och finska marinen är dock inget nytt påfund utan inleddes redan under 1990-talet där man redan då såg samordningsvinster. Samarbetet inleddes i en liten skala mellan olika svenska och finska marina enheter för att i dag ha utvecklats till att omfatta respektive lands marin med en gemensam projektorganisation inom ramen för Finnish-Swedish Naval Cooperation (FISE Naval). Arbetet med att utveckla samarbetet sker över tiden och nyligen genomfördes ett styrgruppmöte med marincheferna, viceamiral Veijo Taipalus och konteramiral Jens Nykvist, närvarande som också svarade på några frågor.

Vad har mötet avhandlat i dag?

Styrgruppen har bland annat fått en redovisning av erfarenheter från årets genomförda verksamhet. Vi har också tittat på vägen framåt, utvecklingen av den gemensamma övningsserien och inte minst den pågående evalueringen mot att uppnå initial förmåga med den svensk-finska marina stridsgruppen Swedish-Finnish Naval Task Group (SFNTG).

Samarbetet har nått väldigt långt, vad är framgångsfaktorn?

Marinerna ligger väldigt långt framme i att utveckla en gemensam styrka. Vi har under många år genomfört gemensamma övningar med taktikutveckling. Vi är båda små nationer och kan inte göra allt själva och då är en gemensam utveckling både kostnadseffektiv och nödvändig för att öka våra förmågor. En ensam marin kan inte ha allt men gemensamt kan vi komplettera varandra. Utvecklingen har också ett politiskt stöd vilket är enormt viktigt för att kunna fortsätta vårt gemensamma arbete.

Vad är nästa steg i utvecklingen?

Nästa mål är att uppnå initial förmåga,så kallad Initial Operational Capability (IOC), med den svensk-finska marina stridsgruppen Swedish-Finnish Naval Task Group (SFNTG). Syftet är att ha en gemensam förmåga att tillsammans kunna genomföra bland annat sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart. Den slutliga evalueringen kommer att genomföras under övningen Northern Coasts (NOCO) senare i höst. Tidigare under våren övades den svensk-finska stridsgruppsstaben under den multinationella stabsövningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE) som ett led i evalueringen. Målsättningen är att i slutet på detta år kunna anmäla att styrkan har uppnått initial förmåga.

Slutligen, finns det några utmaningar?

De legala förutsättningarna på båda sidor måste hela tiden beaktas då det marina samarbetet utvecklas. Då marinen ligger på framkant i utvecklingen finns det heller inget annat samarbete som vi kan snegla på och ta lärdom av vilket medför att det mesta görs från början. Samarbetet fungerar dock mycket bra, alla inblandade är extremt positiva och det finns en vilja och ett driv att få samarbetet att fungera. Vi ser fram emot att fortsätta vår gemensamma utveckling.