Sjukvård i marin insats

Till vardags när marinens enheter är ute på rutinuppdrag och någon blir skadad eller sjuk ringer man 112 eller vänder sig till sjöräddningscentralen för hjälp. Men hur gör man om vi befinner oss högre på konfliktskalan? Då har man andra förutsättningar vad gäller kommunikation att förhålla sig till och det kan också vara direkt olämpligt att skicka ut civila räddningsenheter i en hotfull miljö. Här tar andra metoder vid och en sjukvårdstransportledare i Marinbasen kommer att sitta som spindeln i nätet. Under övningen Swenex har man prövat konceptet.

Under övningen Swenex har ett fartyg har begärt stöd av amfibiebataljonens lätta traumagrupp för omhändertagande av en skadad sjöman och vidare transport till civilt sjukhus. Stridsbåten i bakgrunden hämtar upp den skadade. Ett av många sjukvårdsmoment som övades under Swenex. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En skadad basskyddssoldat tas om hand av sina kamrater. Ett av många sjukvårdsmoment som övades under Swenex. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Läkaren på Underhållskompaniets lätta traumagrupp lämnar av den skadade till Marinbasen för vidare transport till ett civilt sjukhus. Ett av många sjukvårdsmoment som övades under Swenex. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Helikopter anländer för att ta emot en skadad och flyga honom till ett civilt sjukhus, innan de åker får de en kort rapport om tillståndet på den skadade. Ett av många sjukvårdsmoment som övades under Swenex. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I arbetet med att ta fram det marina sjukvårdskonceptet har man tittat på hur övriga Försvarsmakten gör och man försöker i största möjliga mån göra på samma sätt. Men, det går inte rakt av att kopiera hur exempelvis armén gör när det handlar om enheter till sjöss.

Morgan Larsson, sjukvårdstransportledare på Trängregementet har erfarenhet i ämnet och är med i det projektet som jobbar med att utveckla konceptet. Morgan har stöttat Marinbasens sjukvårdstransportledare under övningen.

– Vi har tillsammans samlat många erfarenheter under övningen som vi nu kommer att analysera för att utveckla och förbättra rutinerna i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att vi har ett gemensamt reglemente i Försvarsmakten så att alla förband som stöttar ska kunna känna igen sig. Sedan finns det skillnader exempelvis mellan armén och marinen. Men alla är delaktiga till att få det att fungera så bra det går, vi hjälps åt i Försvarsmakten, säger Morgan.

Hur gör marinen?

När man bedömer att det är ett försämrat läge besätter förbanden i marinen en uppgiftsorganisation som leds av marintaktisk chef. Organisationen är skalbar och anpassas efter tilldelade uppgifter. Marinbasen har det taktiska läget för hur det fungerar just i det bastjänstområde man verkar i och är enda hänvisningen för de marina stridskrafterna vad gäller marin bastjänst, exempelvis förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporter. Det är ett prövat och väl fungerande logistikkoncept och det är till det man nu adderar sjukvårdskonceptet. Det innebär att inträffade sjukdomsfall och personskador rapporteras till en sjuktransportledare i Marinbasens logistikstödsenhet som styr flödet. Det taktiska läget avgör hur och var man kan hämta sjuka och skadade och skicka dem vidare för vård på rätt nivå. Som bakre stöd finns en stabsläkare som har överblick över vilka militära sjuktransportenheter och vårdinrättningar som finns tillgängliga.

Sjuktransportledaren kan hänvisa till civila transportalternativ så länge man bara befinner sig några steg upp på konfliktskalan. Sjuktransportledaren kan från SOS Alarm 112 begära stöd med landstingens ambulanshelikoptrar och ambulansbilar. Från Sjöfartsverkets sjöräddningscentral (Joint Rescue Coordination Centre, JRCC) i Göteborg kan sjuktransportledaren begära stöd med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikoptrar och lotsbåtar, båtar från Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Under Swenex övar man därför sjuktransporter tillsammans med dessa organisationer.

Är situationen sådan att man hoppar upp ytterligare steg på skalan så faller de civila alternativen bort och då minskas antalet enheter man kan använda.

I dagsläget saknar Marinbasen resurser för avancerad sjukvård och möjlighet att mellanlagra och vårda patienter i väntan på avtransport. Under övningen har Marinbasen fått låna en militär ambulans vilket ger möjlighet att öva mer rätt. Det viktigaste under övningen är dock att sjuktransportledningen fungerar rapportvägen. Förhoppningen är att i framtiden ha två förstärkta förbandsplatser med läkare och sjuksköterskor som dels kan erbjuda både daglig sjukvård, dels mer avancerad sjukvård i väntan på avtransport men även fordon, splitterskyddad ambulans och sjöambulans.