Specialistofficerare, ett framgångskoncept

Specialistofficerare är en viktig kategori i Försvarsmakten, de ska utgöra en stor bredd av framtidens experter inom sina respektive funktioner och vapenslag. I slutet på augusti år 2015, inledde tolv kadetter tillhörande Amfibieregementet, anpassad specialist officersutbildning, kallad ASOU.

Den övade plutonchefen fick också träna i att utvärderar gruppen och den uppgift de nyss hade löst som en del av utbildningen i att vara chef Foto: Michael Brosved/Försvarsmakten
Kadetterna har lång erfarenhet från tjänstgöring på förbandet innan de skickats vidare för utbildning till specialistofficer Foto: Michael Brosved/Försvarsmakten
Kadetterna gick i befattning och fick träna sitt ledarskap och de fick hela tiden feedback från instruktörerna för att utvecklas Foto: Michael Brosved/Försvarsmakten

Kadetterna som nu läser har två olika inriktningar eller arbetsområden som kallas amfibie och amfibie nautik båt. Efter genomförd utbildning kan de examinerade anställas som officer inom personalkategorin specialistofficerare och befordras till 1.sergeant (OR 6). Kursen är ganska omfattande och den första tiden avhandlades bland annat ledarskap, marintaktik, vapenutbildning på förbandets handburna vapensystem, allmän vapentjänst, fysisk stridsvärde och amfibietaktik.

Praktiskt ledarskap

Nyligen avslutade kadetterna en kurs i ”taktik amfibieskyttepluton”, där syftet var att förstå och tillämpa taktiken med att leda skytteplutons strid. Under kursen fick eleverna möjlighet att tillämpa både deras taktiska kunskaper men framförallt fick de praktiskt pröva sitt ledarskap. Kadetterna fick öva i olika chefsbefattningar med övningstrupp från ledningskompaniet, för att verkligen kunna testa sina kunskaper.

– Medvetet gav vi kadetterna ibland större utmaningar än vad som kunde förväntas och vi försatte dem i komplexa situationer. Anledningen till det är att kadetterna tvingades till att hitta lösningar och detta har fått dem att utvecklas än mer i sina ledarroller och inte minst har det ökat deras självförtroende. Vi ger dem rimliga uppgifter som får dem att växa, berättade fanjunkare Michael Brosved, kadetthandledare

Anpassad specialist officersutbildning är en grundläggande officersutbildning som är anpassad för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän med lång erfarenhet och kompetens. Kurslängden kan variera lite beroende på vilken komptens individen har som kan valideras och tillgodoräknas. Till exempel kan en kadett som under värnplikten var båtchef, valideras för de kunskaperna och därmed kanske förkorta utbildningstiden något då han/hon redan har befäst kunskap inom sitt specialistområde.

– Kadetterna är mycket engagerade och de hade redan från början en mycket stor kompetens. Jag anser att ASOU-konceptet är vinnande för specialistofficerare inom amfibiesystemet. Vi tar elever med mycket erfarenheter från våra egna led och skickar dem vidare i systemet och tillbaka får vi en färdig, kunnig och trovärdig produkt. Skolan fungerar som en förädlingsprocess, vi vet vad vi skickar till skolan och vi vet vad vi får tillbaka. Det jag menar är att individen har antingen genomfört tidigare värnplikt eller grundläggande militär utbildning på förbandet och fått fördjupade kunskaper. Under tjänstgöringen har individen både lärt sig hur förbandet fungerar men också lärt känna sina kollegor, man har personkännedom. Förutom att individerna tillåts växa och skapa fördjupade kunskaper så fungerar de också som förebilder för yngre blivande kollegor. De fördjupade kunskaperna som specialistofficerarna besitter, skapar också enormt förtreonde inom systemet, därför anser jag att specialistofficersutbildningen är ett framgångskoncept, sa Michael Brosved