Utbildningar vid MHS H

Militärhögskolans utbildningsuppdrag ändras i takt med att Försvarsmakten förändrar sin personalförsörjning. Förutom grundläggande specialistofficersutbildning (SOU) genomförs sedan 2015 även högre specialistofficersutbildning för blivande förvaltare (HSOU). Under sommaren genomförs anpassad reservofficersutbildning (AROU) för framförallt tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande soldater (gruppbefäl) som vill tjänstgöra som reservofficerare (tidvis tjänstgörande specialistofficerare) i den nya krigsorganisationen. Under 2017 startas även en längre reservofficersutbildning (ROU) mot tjänstgöring som reservofficer (tidvis tjänstgörande officer).

Examen efter genomförd anpassad reservofficersutbildning (AROU) 2016.
Examen efter genomförd anpassad reservofficersutbildning (AROU) 2016.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

GRUNDLÄGGANDE SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (SOU)

Militärhögskolan Halmstad stödjer fack-och funktionsskolor genom att genomföra den del av utbildningen i generella förmågor som är gemensamma för alla specialist- och reservofficerare i Försvarsmakten. Specialistofficersutbildningen är en kortare och mer yrkesinriktad utbildning än officersutbildningen. Den ska förse Försvarsmakten med skickliga specialister och instruktörer inom olika områden. Utbildningen omfattar vanligtvis tre terminer. Militärhögskolan stödjer vissa fack- och funktionsskolor genom att genomföra den första terminen.

Utbildningen inleds på Militärhögskolan i Halmstad med generella studier i ledarskap, pedagogik, taktik, säkerhetspolitik och strategi, fysiskt stridsvärde och militärengelska. Därefter följer ett befattningsskede på fack-eller funktionsskola.

HÖGRE SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (HSOU)

Utbildningen syftar till att yrkesutveckla fanjunkare som är placerade, eller ska placeras på, högre specialistofficersbefattningar som förvaltare. Det övergripande målet för utbildningen är att den nyblivna förvaltaren ska kunna delta i stabsarbete på taktisk nivå(bataljon/flottilj/brigad) som tjänstegrensföreträdare eller allmän stabsmedlem inom en nationell ram.

ANPASSAD RESERVOFFICERSUTBILDNING (AROU)

Utbildningen vänder sig främst till tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande soldater (gruppbefäl), men även värnpliktsutbildade kompani-, pluton- och gruppbefäl i armén, som tidvis vill tjänstgöra som specialistofficerare (SO/T) i krigsorganisationen. Den genomförs som en delad utbildning under två sommarperioder om tio veckor (Anpassad reservofficerskurs 1 och 2).

AROU genomförs i huvudsak på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Utbildningen innefattar ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

RESERVOFFICERSUTBILDNING(ROU)

Det finns två olika möjligheter att genomföra reservofficersutbildning. För den som har tidigare militär erfarenhet består utbildningen av tre delar/reservofficerskurser som kallas ROK 1, ROK 2 och ROK 3. De syftar till en anställning som tidvis tjänstgörande officer, så kallad OFF/T. För den som inte har tidigare militär erfarenhet startar utbildningen med grundutbildning (GU) under 11 månader som direkt följs av de tre reservofficerskurserna.

Som tidigare militär erfarenhet räknas militär grundutbildning, värnplikt eller anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Information om specifika krav finns på sidorna ”Alla utbildningsstarter” under webbplatsen ”Jobb och karriär” när ansökan är aktuell.

ROU är en officersutbildning för den som vill gå mot en befattning som kräver officersexamen för reservofficer. Utbildningens tre delar genomförs under sammanlagt 12 månader.

UTBILDNINGENS TRE DELAR

ROK 1

ROK 1 genomförs på Militärhögskolan Halmstad tillsammans med de som genomför Anpassad reservofficersutbildning. Utbildningen innefattar ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

ROK 2

ROK 2 är funktionsdelen av utbildningen och genomförs på respektive strids- eller funktionsskola. Utbildningen i det här skedet är främst inriktad på träning och utbildning mot kommande krigsbefattning.

ROK 3

ROK 3 genomförs till största delen som tjänstgöring vid förbandet och är cirka 5 månader lång. Under denna kurs ingår tjänstgöring som chef eller instruktör för rekryter under grundutbildning. Kursen avslutas på Militärhögskolan i Halmstad där examen genomförs.

 

LEDNING OCH SAMORDNING AV UTBILDNING

MHS H stödjer Högkvarteret i att leda och samordna all specialist- och reservofficersutbildning i Försvarsmakten med målet att bedriva en relevant och rättssäker utbildning av hög kvalitet som motsvarar både krigsförbandens krav och individens förväntningar på personlig utveckling i professionen.

Specialist- och reservofficersutbildning genomförs på ett flertal olika förband, skolor och centra runt om i landet.

MHS H stödjer också Högkvarteret med införande och etablering av ett nytt grund- och repetitionsutbildningssystem i Försvarsmakten. MHS H deltar i utveckling och uppföljning av grundutbildningen så att blivande gruppchefer, soldater och sjömän utbildas mot uppsatta mål på ett effektivt och attraktivt sätt som stimulerar till fortsatt engagemang i Försvarsmakten.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat